ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

vabilo na 9. redno sejo OS Občine Trebnje

S K L I C

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem 9. redno sejo občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo
v petek, 17. februarja 2012 ob 15. uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.


Predlog dnevnega reda:
1.    Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje OS, z dne 1. 2. 2012
2.    Odgovori na svetniška vprašanja
3.    Predlog Odloka o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce Občine Trebnje – 2.obr.
4.    Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2012 – 2.obr.
5.    Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2012
6.    Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2010
7.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
8.    Letni program športa v občini Trebnje za leto 2012
9.    Letni program socialnega varstva v občini Trebnje za leto 2012
10.    Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2012
11.    Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2012
12.    Obvezna razlaga 4. a člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2«Obrtna cona Trebnje« (Skupščinski  Dolenjski list, št. 10/89, Uradni list RS, št. 53/01, Uradni list RS, št. 104/11)
13.    Prekategorizacijo dela javne poti JP 926 821
14.    Zapisniki odborov in komisij
15.    Vprašanja in pobude članov sveta

Gradivo
dodatno gradivo (dodano 13.2.2012)
dodatno gradivo (dodano 14.2.2012)
dodatno gradivo (dodano 15.2.2012)
Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

Lepo pozdravljeni.
                Alojzij Kastelic
              ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke