ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 8. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem
8. redno sejo občinskega sveta Občine Trebnje,
v sredo, 1. februarja 2012 ob 16. uri,
v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.


z naslednjim  dnevnim redom:
1.    Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje OS z dne 28. 12. 2011
2.    Imenovanje članov sveta Območne izpostave JSKD Trebnje
3.    Imenovanje člana sveta zavoda Dom starejših občanov Trebnje
4.    Odgovori na svetniška vprašanja
5.    Predlog Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju naselja Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas – 2. obr.
6.    Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2012 – 1.obr.
7.    Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2010
8.    Predlog Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trebnje – 1. obr.
9.    Predlog Odloka o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce Občine Trebnje – 1.obr.
10.    Odprtje novega – 28 oddelka Vrtca Trebnje
11.    Premoženjskopravne zadeve:
- Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2012
12.    Potrditev DIIP-a za čistilno napravo Blato z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje romskega naselja Hudeje
13.    Potrditev DIIP-a ureditev infrastrukture v romskem naselju Hudeje
14.    Zapisniki odborov in komisij
15.    Vprašanja in pobude članov sveta

Gradivo je objavljenov priponki.
Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

Lepo pozdravljeni.
                Alojzij Kastelic
                  ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke