ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 7. redno sejo OS Občine Trebnje

Spoštovani člani občinskega sveta


Vabimo vas na ogled novozgrajenega  14-oddelcnega vrtca na Režunovi ulici. Pričakujemo vas ob 15.50 uri pred glavnim vhodom v vrtec.  Ogled bo trajalpredvidoma 30 minut.

Po ogledu vrtca sledi seja občinskega sveta.


***********************************************************************************************

 
                                                                       V A B I L O

Napodlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RSšt. 45/07)sklicujem  7. redno sejo občinskega sveta ObčineTrebnje,

                       v sredo, 28. decembra  2011 ob 16.30 uri, v veliki sejnisobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.


z naslednjim  dnevnim redom:

1.       Pregled in potrditev zapisnika6. seje dne 16. 11. 2011
2.       Imenovanje odgovornega urednikav Uredniškem svet Glasila občanov
3.       Imenovanje članov sveta območneizpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
4.       Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanjagospodarske javne službe oskrbe s toplono energijo na območju naselja Trebnje– 1. obravnava
5.       Premoženjskopravne zadeve:
Odločanje o brezplačnemprenosu solastniškega deleža na nepremičnini  parc. št. 978/5, k.o.Dobrnič, na Krajevno skupnost Dobrnič
6.       Predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok zakatere je bila podana vloga za sprejem  v vrtec s 1.9. 2011 in jih Občina Trebnje vpisa ne more omogočiti zaradi prostorske stiske
7.       Zagotovitev prostorov za potrebe knjižnice  -DIIP in IP
8.       Uskladitev cene pomoči družini na domu
9.       Zapisniki odborov in komisij
10.    Vprašanja in pobudečlanov sveta
 
Gradivoje objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 
Po seji  ste vljudno vabljeni še na prednovoletno srečanje,kjer bomo nazdravili novemu letu.

Pričakujemo vašo potrditev udeležbe in sporočite morebitnoodsotnost.(majda.salehar@trebnje.si)                     Alojzij Kastelic

                           ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke