ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 6. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem

6. redno sejo občinskega sveta Občine Trebnje,

v sredo, 16. novembra  2011 ob 16. uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 z naslednjim  dnevnim redom:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje dne 28. 9. 2011
 2. Imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Trebnje
 3. Imenovanje manjkajočih članov v Odboru za proračun in finance in Komisiji za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta in Uredniški svet Glasila občanov
 4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta JP Komunala Trebnje d.o.o.
 5. Imenovanje komisije za izbor športnika leta
 6. Odgovori na svetniška vprašanja
 7. Odlok o preimenovanju Kidričeve ulice v naselju Trebnje - 1.obr.
 8. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – 1. obr.
 9. Spremembe in dopolnitve odloka o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 Obrtna cona Trebnje (objekt Bevec) 2. obr. (usklajen predlog)
 10. Predlog  Sklepa o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2011
 11. Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo  stavbnega zemljišča v občini Trebnje za leto 2012
 12. Premoženjskopravne zadeve:
  1. Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele št.  1278/2 k.o. 1427 – Veliki Gaber
  2. Predlog za ukinitev statusa javnega dobra parcel št. 1277/5, 1277/4, 1278/3 k.o. 1427 – Veliki Gaber in odločanje o pravnem poslu ureditve neurejenega statusa grajenega javnega dobra JP 925862 in LC 426113
  3. Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele št. 1237/6 k.o. 1419 - Ponikve
  4. Odločanje o pravnem poslu prodaje parcele št. 478/3 k.o. 1422 – Trebnje
  5. Odločanje o pravnem poslu prodaje parcel št. 483/3 in 483/4 k.o. 1429 - Stehanja vas
  6. Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcele št. 447/2 k.o. 1422 – Trebnje
  7. Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcele št. 1036/77 k.o. 1421 - Medvedje selo
  8. Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcel št. 410/6, 410/7, 410/8, 410/11, 410/12, 410/5, k.o. 1422 - Trebnje
  9. Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč uporabljenih za rekonstrukcijo ceste Primštal - Rodine
  10. Odločanje o pravnem poslu pridobivanja solastniškega deleža na parcelah v k.o. 1428 - Zagorica in 1427 - Veliki Gaber
  11. Poročilo o volilni kampanji
  12. Podelitev koncesije za daljinsko ogrevanje mesta Trebnje s toplotno energijo iz obnovljivih virov energije-lesne biomase
  13. Novelacija  IP za izgradnjo 14-oddelčnega vrtca Trebnje  – seznanitev
  14. Odprtje novega 27 oddelka vrtca Trebnje
  15. Sprejem plana investicij Zdravstvenega doma Trebnje za leto 2011 in soglasje Zdravstvenemu domu Trebnje k prodaji osnovnih sredstev
  16. Soglasje KŠOT-u k brezplačnemu najemu sobe na Gubčevi 16 a
  17. Zapisniki odborov in komisij
  18. Vprašanja in pobude članov sveta

 

                      Alojzij Kastelic

                              ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke