ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

5.redna seja OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem

5. redno sejo občinskega sveta Občine Trebnje,

v sredo, 28. septembra 2011 ob 16. uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5

 

z naslednjim  dnevnim redom:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje dne 27. 7. 2011 in zapisnika dopisne seje 16. 9. 2011
 2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
 3. Imenovanje manjkajočih članov v Odboru za proračun in finance in Komisiji za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta
 4. Odgovori na svetniška vprašanja
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011
 6. Predlog Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30.6.2011
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN za obrtno cono Trebnje (objekt Bevec)za leto 2011
 8. Sprememba letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011
 9. Sprememba letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje
 10. Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2011
 11. Premoženjskopravne zadeve:
  -       Odločanje o prodaji zemljiških parcel parc.št. 90, 107, 108, k.o. Dobrnič, na javni dražbi
  -       Odločanje o prodaji štirih gozdnih parcel v k.o. Zagorica
  -       Odločanje o pravnih poslih prodaje dveh garaž na Slakovi ulici 11 v Trebnjem
  -       Odločanje o pravnem poslu menjave zemljiških parcel ukinjene in prestavljene poti parc.št. 1058/3 in 191/5, k.o. Velika Loka
  -       Odločanje o pravnem poslu nakupa zemljiške parcele parc.št. 780 k.o. Čatež za potrebe Doma Čebelica
 12. Imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 13. Cene oglasnega prostora v Glasilu občanov
 14. Zapisniki odborov in komisij
 15. Vprašanja in pobude članov sveta

  Gradivo pod točko 3, 4 in 12 bo dodano naknadno.

Lepo pozdravljeni

                      Alojzij Kastelic
                            ŽUPAN

 

 

 

ostale datotekeOstale datoteke