ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 4. redno sejo OS

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem

4. redno sejo občinskega sveta Občine Trebnje
v sredo, 27. julija 2011 ob 16. uri

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5

z naslednjim  dnevnim redom:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje dne 15. 7. 2011
  2. Odgovori na svetniška vprašanja
  3. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »kanalizacija Dolenja Nemška vas« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »kanalizacija Dolenja Nemška vas« 1. obravnava
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-varstvenih zavodov – OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber – skrajšani postopek;
  5. Predlog pravilnika o sprejemu otrok v vrtce v Občini Trebnje;
  6. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
  7. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvah sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka v Vrtcu Trebnje;
  8. Podaljšanje delovanja začasnih oddelkov vrtca v šolskem letu 2011/2012 v Vrtcu Sončnica in Vrtcu Trebnje
  9. Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za preureditev prostorov za oddelek vrtca Sela pri Šumberku;

10.  Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev prometne infrastrukture v občini Trebnje v letu 2011
11.  Prerazporeditev sredstev za PŠ Dobrnič
12.  Kadrovske zadeve:
-       ugotovitev prenehanja mandata mag. Marka Grandovca v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
-       ugotovitev prenehanja mandata Jožeta Hribarja v Komisiji za pripravo statuta občine in poslovnika sveta;
-       imenovanje člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
-       imenovanje člana v Odbor za gospodarske dejavnosti;
-       imenovanje člana v Komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika sveta;
-       imenovanje člana v Odbor za proračun in finance;
13.  Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju 2011
14.  Soglasje k delovni uspešnosti direktorice Zdravstvenega doma Trebnje;
15.  Soglasje k prodaji in nakupu nepremičnega premoženja v upravljanju javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto;
16.  Uskladitev cene storitve »pomoč družini na domu« 
17.  Imenovanje članov predstavnikov odbora za družbene dejavnosti v strokovno komisijo za šport;
18.  Imenovanje komisije za štipendiranje
19.  Zapisniki odborov in komisij
20.  Vprašanja in pobude članov sveta

Vljudno vabljeni.

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke