ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 17. izredno sejo OS

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07)

sklicujem  17. izredno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

v ponedeljek,  4. aprila  2011, s pričetkom ob 16. uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 45. redne seje z dne 28.2.2011 in zapisnik 16. izredne seje z dne  14. 3. 2011, zapisnik dopisne seje z dne 25. 3. 2011
  2. Predlog Odloka o Proračunu Občine Trebnje za leto 2011 – 2. obravnava
  3. Predlog letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2011;
  4. Predlog letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011;
  5. Program oskrbe s pitno vodo za Občino Trebnje za l. 2011 (Komunala Trebnje d.o.o.)
  6. a) Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2011 s programom praznitve greznice (Komunala Trebnje d.o.o.)

b)  Program čiščenja komunalnih odpadnih voda (Gop d.o.o. Mirna)

  1. Letni program socialnega varstva za leto 2011
  2. Letni program športa za leto 2011
  3. Letni program kulture za leto 2011

10.  Letni program mladinske dejavnosti za leto 2011

11.  Uskladitev cene storitve pomoč družini na domu

12.  Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljice Vrtca Trebnje za leto 2010

13.  Soglasje k redni delovni uspešnosti direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje za leto 2010

14.  Soglasje k redni delovni uspešnosti direktorice CIK Trebnje za leto 2010

15.  Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljice OŠ Mirna za leto 2010

16.  Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljice GŠ Trebnje za leto 2010

17.  Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Novem mestu

18.  Mnenje k imenovanju kandidatov za ravnatelja Osnovne šole Veliki Gaber

19.  Novelacija Investicijskega programa Vodohran Medvedjek – seznanitev

20.  Investicijski program vrtec Trebnje - seznanitev

21.  Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij

22.   Vprašanja in pobude članov

 

Alojzij Kastelic
    ŽUPAN 

 

ostale datotekeOstale datoteke