ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 40. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. in  22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  40. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 v sredo, 8. septembra  2010, s pričetkom ob 16. uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

DNEVNI RED:

1.       Pregled in potrditev zapisnika 39. seje z dne 28. 7. 2010;
2.       Odgovori za svetniška vprašanja;
3.       Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 – predlog;
4.       Predlog Odloka o spremembah dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih       skupnosti na območju občine Trebnje- skrajšan postopek
5.       Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Stari trg DSO – usklajen predlog;
6.       Premoženjsko pravne zadeve:

-       Odločanje o pravnem poslu prenosa zemljišč javnega dobra uporabljenega za izvedbo AC omrežja na odseku Bič - Korenitka in Korenitka - Pluska (dokončna zemljiškoknjižna ureditev).

-       Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč parc.št. 505/5 in 505/7 k.o. Škovec za razširitev LC 426401 Škovec – Čatež

7.       Sprememba DIIP-a – Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Trebnje
8.       Predlog nove cene programa kombiniranega oddelka v OŠ Mirna – Vrtec Deteljica
9.       Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;
10.       Vprašanja in pobude članov sveta

Alojzij Kastelic, župan

gradivo