ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na sejo 39. redno OS

Na podlagi 21. in  22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  39. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

v sredo, 28. julija  2010, s pričetkom ob 16. uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

DNEVNI RED:

 

 1.  Pregled in potrditev zapisnika 38. seje z dne 23. 6. 2010;
 2.  Odgovori za svetniška vprašanja;
 3. Predlog Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Trebnje; 2. obravnava
 4.  Predlog dopolnitve Odloka o proračunu Občine Trebnje za l. 2010 in predlog potrditve spremembe načrta razvojnih programov za projekt  Adaptacija in dozidava PŠ Dobrnič;
 5. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje, s potrditvijo Programa opremljanja in meril za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje,  1. obravnava; (gradivo že posredovano z vabilom na 38. sejo)
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti, skrajšani postopek
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Stari trg – DSO« - dopolnjen osnutek
 8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Trebnje - dopolnjen osnutek
 9. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2009 in Poročila o opravljeni notranji reviziji poslovanja Občine Trebnje za leto 2009;
 10. Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v 1. polletju 2010;
 11. Sklep o uskladitvi načrta razvojnih programov – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno-železniških prehodov;
 12. Predlog razdelitve sredstev iz javnega razpisa za programe na področju kmetijstva v občini Trebnje
 13. Premoženjskopravne zadeve:

-       Odločanje o pravnem poslu prodaje nepremičnine parc.št. 31/34 k.o. Mirna;

-       Odločanje o pravnem poslu prenosa nepremičnin v k.o. Čatež za potrebe rekonstrukcije državne
        ceste R3-652/1457 Moravče - Čatež – Trebnje;

-       Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v trasi pločnika ob regionalni cesti R3-651 na
        relaciji Dolenja Nemška vas – Ponikve;

-       Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč uporabljenih za rekonstrukcijo odseka lokalne
        ceste LC 425331 v Sotli;

-       Odločanje o pravnem poslu ureditve neurejenega statusa grajenega javnega dobra parc.št. 619/2 in
        1652/1 k.o. Sela pri Šumberku;

-       Odločanje o prodaji etažne lastnine v stavbi na naslovu Dobrnič 13 (1431-575);   

    14. Predlog uskladitve cen komunalnih storitev – odvajanje in čiščenje voda; (gradivo že posredovano             z vabilom na 38. sejo);
    15. Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in 
         izvajanjem gospodarskih javnih služb; (gradivo že posredovano z vabilom na 38. sejo)    
    16. Podaljšanje delovanja začasnih oddelkov vrtca za šol. leto 2010/2011 v vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki
         Gaber in Vrtcu Trebnje
    17. Soglasje za izvajanje poldnevnega programa iz štirih ur na šest ur dnevno v enoti vrtca 
         Romano;     
    18. Sklep o uskladitvi načrta razvojnih programov – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno-  
          železniških prehodov
    19. Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;
    20. Vprašanja in pobude članov sveta

Gradivo:39 sejaOS_28julij2010.zip

 

 

                                                                                         Župan Občine Trebnje

                                                                                            Alojzij KASTELIC