ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 38. redno sejo OS

Na podlagi 21. in  22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  38. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 23. junija  2010, s pričetkom ob 16. uri.

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

DNEVNI RED:

 1.     Pregled in potrditev zapisnika 36. seje z dne 5. 5. 2010 in 37. seje z dne 26. 5. 2010 in nadaljevanje 37. seje z dne 9.6.2010;

2.     Odgovori za svetniška vprašanja;

3.     Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« 2. obravnava;

4.     Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje, s potrditvijo Programa opremljanja in meril za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje,  1. obravnava;

5.     Predlog Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Trebnje, 1. obravnava;    

6.     Predlog Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Trebnje; 1. obravnava

7.     Predlog Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov  ter njihovih programov za lokalne volitve v občini Trebnje v volilnem letu 2010;

8.     Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini        Trebnje za volilno leto 2010;

9.     Predlog Sklepa o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS pripadnika romske skupnosti;

10.     Predlog uskladitve cen komunalnih storitev – odvajanje in čiščenje voda

11.     Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno   infrastrukturo  in izvajanjem gospodarskih javnih služb;

12.     Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto;

13.     Sprememba namembnosti proračunske postavke 1001 (Projekt Ker Šu Beši)

14.     Seznanitev s Projektom starejši za starejše; 

15.     Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;

16.     Vprašanja in pobude članov sveta

                                                                                          Župan Občine Trebnje

                                                                                                    Alojzij KASTELIC

Gradivo 30. seja