ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

Številka: 900-1/2024-1

Datum: 14. 2. 2024

 

 

Članicam in članom

Občinskega sveta Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22)

 

S K L I C U J E M

 

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v sredo, 21. 2. 2024, ob 16.30 v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1)    Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 20. 12. 2023

2)    Usklajen predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje – SD03 OPN

3)    Predlog Odloka o spremembah Odloka o priznanjih Občine Trebnje – skrajšani postopek

4)    Predlog Odloka o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje – skrajšani postopek

5)    Predlog Soglasja k spremembi vrste oddelka in uporabi fleksibilnega normativa v oddelku na Selih pri Šumberku

6)    Predlog sofinanciranja društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa

7)    Predlog Letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2024

8)    Predlog Letnega programa kulture v Občini Trebnje za leto 2024

9)    Predlog Letnega programa socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2024

10) Predlog Letnega programa mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2024

11) Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v občini Trebnje

12) Predlog sprememb ponovljenih javnih razpisov za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb za mlade in mlade družine – stanovanjska soseska Dobrava

13) Premoženjsko pravne zadeve:

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 1145/9 v  k.o. Štefan

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje, k.o. Čatež in k.o. Mali Videm

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 1370/2 k.o. Sela pri Šumberku

d) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcele v k.o. Trebnje - Paradiž 

e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve in k.o. Korita - naselje Šmaver

14) Poročilo o delu Policijske postaje Trebnje na območju občine Trebnje v letu 2023

15) Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2023 in Program dela Nadzornega odbora Občine Trebnje za leto 2024

16) Poročilo o delu Uredniškega sveta Glasila občanov občine Trebnje v letu 2023

17) Odgovori na svetniška vprašanja

18) Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje in svetov javnih zavodov

19) Vprašanja in pobude članov sveta

 


Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Povhe, l. r.

ŽUPANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje, po elektronski pošti

–          mag. Janko Zakrajšek, direktor Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora RS

 

 

Objavljeno:

–          spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–          v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik