ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

Številka: 900-14/2023-1

Datum: 13. 12. 2023

 

 

Članicam in članom

Občinskega sveta Občine Trebnje

 

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22)

 

S K L I C U J E M

 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v sredo, 20. 12. 2023, ob 16.30 v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1)    Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 27. 9. 2023

2)    Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 18. 10. 2023

3)    Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 22. 11. 2023

4)    Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Trebnje

5)    Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2024

6)    Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2024

7)    Predlog Načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2024

8)    Predlog Sklepa o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Trebnje v letu 2024

9)    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Veliki Gaber – skrajšani postopek

10) Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje

11) Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Občine Trebnje za šolska leta 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in 2027/2028

12) Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Trebnje

13) Predlog seznanitve s potrjeno investicijsko dokumentacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijskega programa (IP) za projekt »Izgradnja III. etape I. faze odlagališča nenevarnih odpadkov Deponije Globoko«

14) Seznanitev z izplačilom sredstev iz proračunske rezerve – neurje 18. 7. 2023 in požar 13. 9. 2023

15) Seznanitev s predlogom ZD Trebnje glede organiziranja dežurne službe

16) Odgovori na svetniška vprašanja

17) Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje in svetov javnih zavodov

18) Vprašanja in pobude članov sveta

 


Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

Gradivo za obravnavo 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točko predloga dnevnega reda bo objavljeno naknadno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Povhe, l. r. 

ŽUPANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje, po elektronski pošti

–          mag. Janko Zakrajšek, direktor Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora RS

 

 

Objavljeno:

–          spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–          v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik