ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

Številka: 900-11/2023-1

Datum: 11. 10. 2023

 

 

Članicam in članom

Občinskega sveta Občine Trebnje

 

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22)

 

S K L I C U J E M

 

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v sredo, 18. 10. 2023, ob 16.30 v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1)    Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

2)    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 - rebalans II

3)    Predlog Sklepa o določitvi cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Trebnje

4)    Odgovori na svetniška vprašanja

5)    Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje in svetov javnih zavodov

6)    Vprašanja in pobude članov sveta

 


Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

 

Mateja Povhe, l. r. 

ŽUPANJA

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje, po elektronski pošti

–          mag. Janko Zakrajšek, direktor Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora RS

 

 

Objavljeno:

–          spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–          v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo