ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

Številka: 900-10/2023-1

Datum: 20. 9. 2023

 

Članicam in članom

Občinskega sveta Občine Trebnje

 

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22)

 

S K L I C U J E M

  

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v sredo, 27. 9. 2023, ob 16.30 v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1)    Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 24. 5. 2023

2)    Preglede in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 21. 6. 2023

3)    Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 10. 8. 2023

4)    Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 4. 9. 2023

5)    Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.

6)    Imenovanje Komisije za štipendiranje

7)    Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Trebnje ter na turističnem območju destinacije Dolenjska – druga obravnava

8)    Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje

9)    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje – skrajšani postopek

10) Predlog Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje – prva obravnava

11) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje

12) Predlog za podajo soglasja k spremenjeni ceni toplote za daljinsko ogrevanje

13) Premoženjsko pravne zadeve:

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 657/5 k.o. Štefan

b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli št. 1036/118 in 1036/116, obe k.o. Medvedje selo

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 912/7 k.o. Mali Videm

d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 570/3 k.o. 1430 Knežja vas

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 67/3 in 68/5 k.o. 1407 Roje

14. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2023

15. Predlog pooblastila županji za potrditev investicijske dokumentacije DIIP in IP za projekt »Izgradnja III. etape I. faze odlagališča nenevarnih odpadkov Deponije Globoko«

16. Predlog seznanitve s potrjeno novelacijo Investicijskega programa za projekt Razširitve obrtne cone Trebnje za namen prijave na Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

17. Seznanitev z aktivnostmi pri projektu delavnic VDC Novo mesto, Enote Trebnje

18. Odgovori na svetniška vprašanja

19. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje in svetov javnih zavodov

20. Vprašanja in pobude članov sveta

 

 


Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

 

Mateja Povhe, l. r. 

ŽUPANJA

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje, po elektronski pošti

–          mag. Janko Zakrajšek, direktor Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora RS

 

 

Objavljeno:

–          spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–          v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik