ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

Številka: 900-9/2023-3

Datum: 30. 8. 2023

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22)

 

S K L I C U J E M

 

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v ponedeljek, 4. septembra 2023, ob 16.30 uri v veliki sejni sobi upravne stavbe Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.  

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 

1. Predlog potrditve Novelacije investicijskega programa za projekt Izgradnja delavnic – VDC Novo mesto, enota Trebnje

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

 

 

Skladno s prvim odstavkom 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje se izredna seja skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje, ali na zahtevo četrtine članov sveta.

 

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

Mateja Povhe, l.r. 

ŽUPANJA

 

 

 

 

Vabljeni:

–         članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje

–         mag. Janez Zakrajšek, direktor Občinske uprave Občine Trebnje

–         predstavniki medijev

 

 

Vložiti:

–         v zadevo

 

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo