ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

Številka: 900-7/2023-1

Datum: 14. 6. 2023

 

Članicam in članom

Občinskega sveta Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22)

 

S K L I C U J E M 

 

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v sredo, 21. 6. 2023, ob 16.30 v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne  22. 3. 2023
 2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 24. 5. 2023
 3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje – skrajšani postopek
 4. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje
 5. Predlog Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov v Občini Trebnje
 6. Predlog Pravilnika o določitvi sejnin, avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega sveta glasila “Glasilo Občanov”
 7. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programa vrtca Sončnica pri Osnovni šoli Veliki Gaber
 8. Predlog Soglasja za delovanje enega začasnega oddelka Vrtca Sončnica pri Osnovi šoli Veliki Gaber v prostorih Osnovne šole Veliki Gaber in predlog soglasja k oblikovanju oddelkov in uporabi fleksibilnega normativa za šolsko leto 2023/2024
 9. Predlog Soglasja k uporabi fleksibilnega normativa za Vrtec Mavrica Trebnje za šolsko leto 2023/2024
 10. Predlog Izjave o izstopu iz Skupne občinske uprave občin Dolenjske
 11. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 12. Odgovori na svetniška vprašanja
 13. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje in svetov javnih zavodov
 14. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo za obravnavo 2., 5., 6. in 11. točke predlaganega dnevnega reda bo posredovano naknadno.


Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

 

Mateja Povhe, l.r.

ŽUPANJA

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje, po elektronski pošti

–          mag. Janko Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora RS

 

 

Objavljeno:

–          spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–          v spis

 

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo