ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

Številka: 900-6/2023-1

Datum: 17. 5. 2023

 

 

Članicam in članom

Občinskega sveta Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22)

 

S K L I C U J E M

  

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v sredo, 24. 5. 2023, ob 16.30 v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne  22. 3. 2023

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom 24. 4. 2023

3. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2023:

a)    Obravnava predlogov za podelitev naziva častni občan Občine Trebnje v letu 2023

b)    Obravnava predloga za podelitev plakete Občine Trebnje v letu 2023

c)    Obravnava predlogov za podelitev priznanja Občine Trebnje v letu 2023

4. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje – prva obravnava

5. Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska – prva obravnava

6. Predlog za sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji 2023 s sklenitvijo neposredne pogodbe

7. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 1480/5 k.o. Sela pri Šumberku

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli št.  694/21 in 694/19, obe  k.o. Škovec

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli št.  971/9 in 972/2, obe  k.o. Knežja vas

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 328/2 k.o. Dolga Njiva

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele v k.o. Češnjevek

f)     Odločanje o pravnem poslu brezplačnega prenosa solastniškega deleža na stavbni pravici z oznako 462/4 k.o. Trebnje in 462/5 k.o. Trebnje (bivalna enota VDC Novo mesto) v korist Republike Slovenije

g)     Predlog za odločanje o razpolaganju s parcelami številka 592/25, 592/26 in 592/19, vse k.o. 1408 Ševnica

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele v k.o. Trebnje in k.o. Češnjevek-kolesarka

i)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve-naselje Dolenje Ponikve

8. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje

9. Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Trebnje za leto 2022

10. Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Veliki Gaber za leto 2022

11. Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljice Vrtca Mavrica Trebnje za leto 2022

12. Predlog Potrditve Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ( DIIP) za investicijo »Nujna investicijska vzdrževalna dela v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje v letu 2023«

13. Predlog Potrditve Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijski projekt »Celovita prenova glavnega nogometnega igrišča z umetno travo na Cvibljah«

14. Seznanitev Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjeno investicijsko dokumentacijo DIIP in IP za projekt Ureditev parka likovnih samorastnikov – II. faza (oziroma Odkrij SamoRastnika v sebi)

15. Seznanitev s poročili o volilni kampanji za redne lokalne volitve 2022

16. Odgovori na svetniška vprašanja

17. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje in svetov javnih zavodov

18. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo za obravnavo 1., 3. in 12. točke bo posredovano naknadno.

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

Mateja Povhe, l. r. 

ŽUPANJA

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje, po elektronski pošti

–          mag. Janko Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora RS

 

 

Objavljeno:

–          Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–          v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik