ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

Številka: 900-4/2023-12

Datum: 15. 3. 2023

 

Članicam in članom

Občinskega sveta Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22)

 

S K L I C U J E M

 

 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v sredo, 22. 3. 2023, ob 16.30 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 15. 2. 2023

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom 9. 3. 2023

3. Imenovanje članov Posebne občinske volilne komisije Trebnje

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans

5. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2023

6. Predlog Sklepa o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Trebnje v letu 2023

7. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2022

8. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

9. Premoženjsko pravna zadeva:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o razpolaganju za parcele k.o. 1421 Medvedje selo

10. Predlog druge novelacije Investicijskega programa (IP) za Razširitev kapacitet OŠ Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas

11. Predlog pooblastila županji za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt Ureditev parka likovnih samorastnikov – II. faza za namen prijave na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

12. Predlog pooblastila županji za potrditev novelacije Investicijskega programa za projekt Razširitve obrtne cone Trebnje za namen prijave na Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

13. Odločanje o ukrepu za sofinanciranje nakupa dodatkov h gnojevki

14. Soglasje k redni delovni uspešnosti direktorice javnega zavoda Glasbena šola Trebnje za leto 2022

15. Soglasje k redni delovni uspešnosti direktorice, pomočnice direktorice ter strokovne vodje javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o. za leto 2022

16. Poročilo o delu Policijske postaje Trebnje na območju občine Trebnje v letu 2022

17. Poročilo Skupne občinske uprave občin Dolenjske za leto 2022 z oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Trebnje za leto 2022

18. Odgovori na svetniška vprašanja

19. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje in svetov javnih zavodov

20. Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

 

Mateja Povhe, l.r.

ŽUPANJA

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje, po elektronski pošti

–          mag. Janko Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora RS

 

 

Objavljeno:

–          Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–          v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo