ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 15. 2. 2023, OB 16.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Številka: 090-2/2023-1

Datum: 7. 2. 2023

 

Članicam in članom

Občinskega sveta Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22)

 

S K L I C U J E M

 

 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v sredo, 15. 2. 2023, ob 16.30 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 26. 1. 2023

2. Imenovanje članov Občinske volilne komisije Trebnje

3. Imenovanje članov Posebne občinske volilne komisije Trebnje

4. Imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

5. Imenovanje strokovne komisije na področju kulture

6. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina

7. Seznanitev s spremembo imenovanega predstavnika Občinske uprave Občine Trebnje v Uredniški svet Glasila občanov občine Trebnje

8. Usklajen predlog Odloka o četrtih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje – SD OPN 4

9. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje

10. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2023

11. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje, leto 2023

12. Predlog za podajo soglasja k spremenjeni izhodiščni ceni  toplote za daljinsko ogrevanje

13. Premoženjskopravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra, več k.o., prenos s SKZG RS

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v  k.o. Veliki Gaber

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v  k.o. Korita - naselje Svetinja

d)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1257/3 in odločanje o razpolaganju s parcelo 737/8, obe k.o. Ponikve

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 556-7 k.o. 1405 Mali Videm

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele št. 1277-3, 1277-2, 1276-2, 1278-2 in 1278-4, vse k.o. 1422 Trebnje

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele št. 1950-2, 1950-3, 1619-9, 1624-6, 1644-4 in 1619-7, vse k.o. 1432 Korita

h)    Predlog za pridobitev statusa GJD za parc. št. 2040-3, 2040-2, 2039-2 in 2039-3, vse k.o. 1432 Korita in parc. št. 743-2 k.o. 1431 Dobrnič

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli št. 29-69 in 29-68, obe k.o. 1403 Čatež

j)      Predlog za pridobitev statusa GJD za parceli št. 486-23 in 486-25 k.o. 1422 Trebnje in parcelo št. 622-6 k.o. 1421 Medvedje selo

k)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 43-8 k.o. 1420 Češnjevek

l)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 155-7 k.o. 1422 Trebnje

m)   Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 530-72 k.o. 1405 Mali Videm

14. Predlog za podajo soglasja k odprtju nove organizacijske enote Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o. v Novem mestu

15. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim DIIP Visoka stena Šentlovrenc

16. Odgovori na svetniška vprašanja

17. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje in svetov javnih zavodov

18. Vprašanja in pobude članov sveta

 


Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

 

Mateja Povhe

ŽUPANJA

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje, po elektronski pošti

–          mag. Janko Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora RS

 

 

Objavljeno:

–          Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–          v spis

 

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik