ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V ČETRTEK, 26. 1. 2023, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Številka: 090-1/2023-1

Datum: 19. 1. 2023

 

 

Članicam in članom

Občinskega sveta Občine Trebnje

 

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22)

 

 

S K L I C U J E M

 

 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v četrtek, 26. 1. 2023, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 22. 12. 2022

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 30. 12. 2022

3. Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje:

a)    Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja

b)    Odbor za družbene dejavnosti

c)    Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

d)    Odbor za proračun in finance

e)    Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo

4. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trebnje

5. Imenovanje članov v Komisijo za podelitev priznanj

6. Imenovanje članov v Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti

7. Imenovanje predstavnikov Občinskega sveta Občine Trebnje v Komisijo za mladinska vprašanja

8. Imenovanje županje Občine Trebnje v Razvojni svet regije JV Slovenija

9. Imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovna šola Trebnje

10. Seznanitev z imenovanimi člani v Uredniški svet Glasila občanov občine Trebnje

11. Imenovanje odgovornega urednika Glasila občanov občine Trebnje

12. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje in svetov javnih zavodov

13. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo za obravnavo 11. točke vam pošljemo naknadno.

 


Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

 

Mateja Povhe l. r. 

ŽUPANJA

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje, po elektronski pošti

–          mag. Janko Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora RS

 

 

Objavljeno:

–          Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–          v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik