ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V ČETRTEK, 22. 12. 2022 OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Številka: 900-7/2022-1

Datum: 15. 12. 2022

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

 

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)

 

 

S K L I C U J E M

 

 

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v četrtek, 22. decembra 2022, ob 16. uri v veliki sejni sobi upravne stavbe Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.  

 

 

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 

  1. Potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 14. 12. 2022
  2. Predlog Sprememb Statuta Občine Trebnje – skrajšani postopek
  3. Predlog Sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje – skrajšani postopek

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

 

 

Skladno s prvim odstavkom 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje se izredna seja skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje, ali na zahtevo četrtine članov sveta. Čimprejšnja potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Trebnje je nujna zaradi ureditve spremembe odgovorne osebe Občine Trebnje v uradnih evidencah. Spremembe Statuta Občine Trebnje in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje pa so nujno potrebni zaradi dogovorjenih sprememb v zvezi z delovnimi telesi Občinskega sveta Občine Trebnje, s ciljem njihovega čimprejšnjega konstituiranja, in spremembo ure pričetka sej v novem mandatnem obdobju.

 

 

Prosimo vas, da zaradi nujnosti sprejema odločitev zagotovite prisotnost na seji.

 

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Mateja Povhe

ŽUPANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje

–         mag. Janez Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave Občine Trebnje

–         poročevalci za posamezne točke dnevnega reda

–         vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu Občine Trebnje

–         predstavniki medijev

 

 

Vložiti:

–         v zadevo

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik