ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 1. REDNE - KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 14. 12. 2022, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Številka: 032-6/2022-1

Datum: 7. 12. 2022

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr. )

 

S K L I C U J E M

 

 1. redno – konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v sredo, 14. 12. 2022 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1.    Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Trebnje

2.    Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev v Občinski svet Občine Trebnje in volitev za župana Občine Trebnje

3.    Poročilo Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev v Občinski svet Občine Trebnje za predstavnika romske skupnosti

4.    Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana

5.    Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom Občinskega sveta Občine Trebnje

6.    Poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi županje Občine Trebnje

7.    Slovesna prisega nove županje in nagovor

8.    Zahvala prejšnjemu županu

9.    Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Opomnik članom Občinskega sveta: Prosimo vas, da s seboj prinesete potrdilo o izvolitvi in osebni dokument.


Sejo po določbah Zakona o lokalni samoupravi in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje vodi najstarejši član Občinskega sveta. Na njegov predlog lahko Občinski svet za vodenje seje določi drugega člana sveta.

 

Pred sejo se bo izvedlo fotografiranje. Prosimo, da pridete vsaj petnajst minut pred sejo.

 

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

 

 

 

 

Vabljeni:

–          Članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje, po elektronski pošti

–          Predsednica Občinske volilne komisije Občine Trebnje, ga. Monika Mežan

–          Predsednik Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje, g. Andrej Miklič

 

 

Objavljeno:

–          Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Priloge:

–          Poročila Občinske volilne komisije Občine Trebnje

–          Poročilo Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje

–          Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in popr. 64/14)

–          Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 65/14)

 

 

Vložiti:

–          v spis

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik