ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 19. 10. 2022, OB 16. URI V PREDAVALNICI CIK TREBNJE IN NA DALJAVO

Številka: 900-5/2022/1

Datum: 12. 10. 2022

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)

 

S K L I C U J E M

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v SREDO, 19. OKTOBRA 2022, ob 16. uri

v predavalnici CIK Trebnje (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje, inna daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 28. 9. 2022
 2. Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023
 3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2023
 4. Predlog Načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2023
 5. Predlog Letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2023
 6. Predlog Letnega programa kulture v Občini Trebnje za leto 2023
 7. Predlog Letnega programa mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2023
 8. Predlog Letnega programa socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2023
 9. Predlog Sklepa o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje
 10. Predlog Sklepa o prerazporeditvi pravic porabe – stroški lokalnih volitev 2022
 11. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2022
 12. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Obnova stavbe na naslovu Goliev trg 4 za potrebe Glasbene šole Trebnje«
 13. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjeno novelacijo DIIP za projekt »Doživite Suho Krajino, Temenico in Krko malo drugače« 
 14. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenima DIIP in IP za projekt »Razširitev Obrtne cone Trebnje« 
 15. Problematika šolskih prevozov
 16. Odgovori na svetniška vprašanja
 17. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje in svetov javnih zavodov
 18. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

Gradivo za obravnavo 2. točke dnevnega reda vam posredujemo po končani javni razpravi.

 

Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje je v skladu s četrtim odstavkom 35. člena ZLS omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 17. 10. 2022, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

Pri organizaciji in izvedbi seje bodo spoštovana priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta

–          mag. Irena Starič, direktorica Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–          predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–          predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik