ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 28. 9. 2022, OB 16. URI V PREDAVALNICI CIK TREBNJE IN NA DALJAVO

Številka: 900-4/2022/1

Datum: 21. 9. 2022

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)

 

S K L I C U J E M

 

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v SREDO, 28. SEPTEMBRA 2022, ob 16. uri

v predavalnici CIK Trebnje (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje, in na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 1. 6. 2022 in 27. dopisne seje Občinskega sveta z zaključkom dne 23. 6. 2022

2. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o.

3. Volitve v Državni svet – predlog kandidatov za elektorje in predlog kandidata za člana Državnega sveta RS

4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – skrajšani postopek

5. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023

6. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Trebnje – prva obravnava

7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v Občini Trebnje

8.Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občine Trebnje in Mirna«

9. Predlog Sklepa o določitvi datuma plačila po sodni poravnavi, sklenjeni v zadevi VII Pg 2228/2019

10. Predlog Sklepa o spremembi namembnosti dela sredstev za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov

11. Predlog sklepa o spremembi namembnosti  sredstev za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja javnih kulturnih zavodov

12. Predlog Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2022

13. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2022

14. Predlog Operativnega programa za opremljanje aglomeracij z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Trebnje

15. Predlog za podaljšanje delovanja enega začasnega oddelka Vrtca Sončnica pri OŠ Veliki gaber, ki deluje v prostorih OŠ Veliki Gaber

16. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

17. Uskladitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2022 s sklepom o prerazporeditvi

18. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo – naselje Pekel

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Vrhtrebnje – naselje Vrhtrebnje

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas – naselje Gorenje Kamenje pri Dobrniču

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli k.o. Češnjevek – naselje Meglenik

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo – naselje Pekel

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita – naselje Rdeči Kal

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas – naselji Dolenje Selce in Roženpelj

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Češnjevek

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. 1403 Čatež – naselje Čatež

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 502/4 k.o. 1408 Ševnica – naselje Velika Ševnica

k)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli št. 737/5 in 737/6, obe k.o. 1422 Trebnje

19. Predlog za izdajo soglasja k Statutu javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto

20. Predlog za podajo soglasja k spremenjeni izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje

21. Predlog potrditve Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo: »Romski športni park« in potrditev izvedbene variante

22. Predlog seznanitve s potrjenim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Obnova stavbe na naslovu Goliev trg 4 za potrebe Glasbene šole Trebnje«

23. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjeno novelacijo DIIP Doživite Suho Krajino, Temenico in Krko malo drugače 

24. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenima DIIP in IP Razširitev Obrtne cone Trebnje 

25. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2022

26. Odgovori na svetniška vprašanja

27. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje in svetov javnih zavodov

28. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje je v skladu s četrtim odstavkom 35. člena ZLS omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 26. 9. 2022, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

Pri organizaciji in izvedbi seje bodo spoštovana higienska navodila oziroma priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l. r.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta

–          mag. Irena Starič, direktorica Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          predstavnik JP Komunala Trebnje d.o.o.

–          ravnatelj OŠ Veliki Gaber

–          ravnateljica Vrtca Mavrica Trebnje

–          predstavnik podjetja VODAR d.o.o. Celje

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–          predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–          predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik