ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 15. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO POTEKALA V SREDO, 21. 9. 2022, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 15. 9. 2022

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 15. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v SREDO, 21. septembra 2022, ob 16.00 uri

 

 v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Odbora z dne 25. 5. 2022

2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – skrajšani postopek

3. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Trebnje – prva obravnava

4. Predlog Operativnega programa za opremljanje aglomeracij z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Trebnje

5. Predlog za podajo soglasja k spremenjeni izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje

6. Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 s sklepom o prerazporeditvi

7. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo – naselje Pekel

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Vrhtrebnje – naselje Vrhtrebnje

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas – naselje Gorenje Kamenje pri Dobrniču

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli k.o. Češnjevek – naselje Meglenik

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo – naselje Pekel

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita – naselje Rdeči Kal

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas – naselji Dolenje Selce in Roženpelj

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Češnjevek

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. 1403 Čatež – naselje Čatež

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 502/4 k.o. 1408 Ševnica – naselje Velika Ševnica

k)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli št. 737/5 in 737/6, obe k.o. 1422 Trebnje

8. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenima DIIP in IP Razširitev Obrtne cone Trebnje  

9. Razno.

 

Pri organizaciji in izvedbi seje bodo spoštovana higienska navodila oziroma priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                                                           

                                                                                   Andrej Jevnikar, l. r.

                                                                                      predsednik

 

 

Vabljeni:

-       Andrej Jevnikar, Velika Loka

-       Simon Erjavec, Velika Loka                                                            

-       Tomaž Praznik, Veliki Gaber                                                          

-       Branko Veselič, Trebnje                   

-       Alojz Špec, Dobrnič

-       Darko Pekolj, Trebnje                       

-       Franci Kepa, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       mag. Irena Starič, direktorica Občinske uprave

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo