ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 1. 6. 2022 OB 16. URI V PREDAVALNICI CIK TREBNJE IN NA DALJAVO

Številka: 900-3/2022/1

Datum: 25. 5. 2022

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)

 

S K L I C U J E M

 

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v SREDO, 1. JUNIJA 2022, ob 16. uri v predavalnici CIK Trebnje (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje, inna daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 20. 4. 2022*

2. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2022:

a) Obravnava predlogov za podelitev naziva častni občan Občine Trebnje v letu 2022

b) Obravnava predlogov za podelitev plakete Občine Trebnje v letu 2022

c) Obravnava predlogov za podelitev priznanja Občine Trebnje v letu 2022

3. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Trebnje – druga obravnava

4. Predlog Odloka o spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal – druga obravnava

5. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje – druga obravnava

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje – skrajšani postopek

7. Predlog Pravilnika o spremembah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Trebnje

8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki na območju občine Trebnje za leto 2022

9. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Trebnje za leto 2022

10. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju občine Trebnje v letu 2022

11. Predlog Urbanistične zasnove Trebnje

12. Predlog Sklepa o določitvi zemljišč za novogradnjo Kulturnega doma Trebnje za javno infrastrukturo na področju kulture

13. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

14. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita-naselje Svetinja in Dolenji Vrh

b)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve-naselje Dečja vas

c)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek-naselje Gradišče pri Trebnjem

d)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Trebanjski Vrh

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica –  naselje Mala Ševnica

f)     Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje – Benečija

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli št. 1264/4 in 1264/2, obe k.o. Trebnje – cesta Repče

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje – cesta Repče

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 797/13 k.o. Ševnica – naselje Račje selo

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli št. 530/2 in 531/2, obe k.o. Knežja vas

k)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku-Volčja Jama

l)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje

m)   Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku-Gorenji Podšumberk

14. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Protipoplavni ukrepi za povečanje poplavne varnosti na območju Trebnje – Medvedje selo

15. Predlog seznanitve s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) za projekt »Obnova stavbe na naslovu Goliev trg 4 za potrebe Glasbene šole Trebnje« in predlog pooblastila županu za potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Obnova stavbe na naslovu Goliev trg 4 za potrebe Glasbene šole Trebnje«

16. Seznanitev s sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve – požar na gospodarskem poslopju

17. Odgovori na svetniška vprašanja

18. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

19. Vprašanja in pobude članov sveta

 

* Osnutek zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta bo objavljen naknadno.

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje je v skladu s četrtim odstavkom 35. člena ZLS omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 30. 5. 2022, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

Pri organizaciji in izvedbi seje bodo spoštovana higienska navodila oziroma priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta

–          mag. Irena Starič, direktorica Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–          predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–          predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik