ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 20. 4. 2022, OB 16. URI V PREDAVALNICI CIK TREBNJE IN NA DALJAVO

Številka: 900-2/2022/1

Datum: 13. 4. 2022

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)

 

S K L I C U J E M

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v SREDO, 20. APRILA 2022, ob 16. uri v predavalnici CIK Trebnje (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje, inna daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 23. 2. 2022

2. Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti

3. Imenovanje članov v svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

4. Imenovanje članov v svet zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje

5. Imenovanje članov v svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje

6. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje

7. Seznanitev z imenovanjem nadomestnega člana v Uredniški svet Glasila občanov

8. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2021*

9. Poročilo o delu Uredniškega sveta Glasila občanov v letu 2021*

10. Poročilo o delu Policijske postaje Trebnje na območju občine Trebnje v letu 2021*

11. Poročilo Skupne občinske uprave občin Dolenjske za leti 2020 in 2021 z oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Trebnje za leti 2020 in 2021*

12. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2021

13. Predlog Odloka o spremembi območij naselij Trebnje, Dolenja Nemška vas in Primštal – prva obravnava

14. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje – prva obravnava

15. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Trebnje – prva obravnava

16. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje

17. Predlog Sklepov o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje

18. Predlog Sklepa o določitvi stavbe na naslovu Goliev trg 7 za javno infrastrukturo na področju kulture

19. Predlog Sklepa o določitvi zemljišč za novogradnjo Kulturnega doma Trebnje za javno infrastrukturo na področju kulture

20. Predlog Sklepa o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v občini Trebnje

21. Predlog Nabora ukrepov za Rome v Občini Trebnje za obdobje 2022­–2030

22. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita – naselje Svetinja

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo k.o. Češnjevek – zaselek Brnek

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Češnjevek, k.o. Škovec in k.o. Ševnica

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Štefan – naselje Občine

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Vrhtrebnje – naselje Repče

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo – Gorenje Medvedje selo

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli k.o. Korita- naselje Šahovec

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 210/3 k.o. Trebnje – naselje Trebnje

i)      Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1284/20 k.o. Ponikve - naselje Dolenje Ponikve

j)      Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1259/111 k.o. Veliki Gaber - naselje Veliki Gaber

k)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo- Klemenčičeva ulica

l)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje – Temeniška pot

m)   Predlog za ukinitev  statusa javnega dobra za parcelo št.  839/19 k.o. Prapreče

n)    Predlog za odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 1000/9 k.o. Trebnje

o)   Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o.  Češnjevek – zaselek Brnek

23. Predlog seznanitve s spremenjeno ceno izvajalca JP VOKA SNAGA d.o.o., za storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov v RCERO LJUBLJANA

24. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjeno novelacijo IP Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada« (Turistično družbeni center Grmada Trebnje) in Programom dela in finančnim načrtom Turistično družbenega centra Grmada Trebnje – TDC Grmada 2025-2029

25. Seznanitev s sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve – požar na stanovanjskem objektu

26. Seznanitev z sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve – požar na  gospodarskem objektu

27. Odgovori na svetniška vprašanja

28. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

29. Vprašanja in pobude članov sveta

 

* Predlaga se, da se točke izjemoma uvrsti na začetek dnevnega reda seje (takoj za mandatne zadeve), in sicer v izogib čakanju vabljenih poročevalcev na poročanje.

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Gradiva za 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točko dnevnega reda vsebujejo osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje je v skladu s četrtim odstavkom 35. člena ZLS omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do torka, 19. 4. 2022, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

Pri organizaciji in izvedbi seje bodo spoštovana higienska navodila oziroma priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Obvezno je razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask in zagotavljanje zadostne medosebne razdalje.

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta

–          mag. Irena Starič, direktorica Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          v. d. direktorice Karmen Lukše – k 6. točki

–          Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–          predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–          predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik