ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 13. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO POTEKALA V SREDO, 13. 4. 2022, OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE IN NA DALJAVO

Datum: 6. 4. 2022

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v povezavi s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS) sklicujem 13. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

 

v SREDO, 13. aprila 2022, ob 16.00 uri

  

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora z dne 15. 2. 2022
  2. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje
  3. Predlog Sklepov o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje
  4. Predlog Sklepa o določitvi stavbe na naslovu Goliev trg 7 za javno infrastrukturo na področju kulture
  5. Predlog Sklepa o določitvi zemljišč za novogradnjo Kulturnega doma Trebnje za javno infrastrukturo na področju kulture
  6. Predlog Sklepa o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v občini Trebnje
  7. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjeno novelacijo IP Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada« (Turistično družbeni center Grmada Trebnje) in Programom dela in finančnim načrtom Turistično družbenega centra Grmada Trebnje – TDC Grmada 2025-2029
  8. Razno

 

Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje je v skladu s četrtim odstavkom 35. člena ZLS omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 11. 4. 2022, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

Pri organizaciji in izvedbi seje bodo spoštovana higienska navodila oziroma priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Obvezno je razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask in zagotavljanje zadostne medosebne razdalje.

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

                                 

                                                                                 Špela Smuk,  l. r.

                                                                                     predsednica

 

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Marija Zupančič, Trebnje

-       Ana Moder, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

-       Nada Pepelnak, Trebnje

-       Majda Gazvoda, Dobrnič

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       mag. Irena Starič, direktorica Občinske uprave

-       Irena Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo