ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 32. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. in  22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  32. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

v sredo, 24.  februarja   2010, s pričetkom ob 16. uri.

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1.   Potrditev zapisnika 31. seje z dne 13.1.2010;

 2.   Odgovori na svetniška vprašanja;

 3.   Odlok o Proračunu Občine Trebnje za leto 2010 – 2. obravnava;

 4.   Obravnava sprememb in dopolnitev Odloka o občinskih cestah – 2. obravnava;

 5.   Obravnava  Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine  Trebnje – 1. obravnava

 6.   Predlog sprememb in dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Trebnje, s predlogom za skrajšani postopek;

 7.   Obravnava Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber« s potrditvijo  predloga Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber« - 1. obravnava;

 8.   Novelacija IP za kanalizacijo Veliki Gaber;

 9.   Poročilo o izvajanju projekta kanalizacije Veliki Gaber;

10.   Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2010;

11.   Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trebnje za leto 2010;

12.   Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki in obračun ravnanja s komunalnimi odpadki;

13.   Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje v letu 2010;

14.   Predlog Sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta KS Dolenja Nemška vas

15.   Obravnava dopolnjenega DIIP-a za večnamenski športni park Trebnje;

16.   Obravnava predloga IP vodohrana in zamenjava cevi Medvedjek – Temenica;

17.   Program odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode za leto 2010:

a)     Komunala Trebnje d.o.o.

b)     GOP d.o.o. Mirna

18.   Program oskrbe s pitno vodo za leto 2010;

19.   Dopolnitev predloga za spremembo cen vode Mirna;

20.   DIIP za CERO Globoko – cenitveno poročilo, dopolnitev;

21.   Poročilo o ZN Cviblje – dopolnitev;

22.   Poročilo revizorja o opravljeni reviziji projekta »Zavarovanje nivojskega prehoda na železniški progi Trebnje – Sevnica, na Mirni;

23.   Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;

24.   Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo (*.zip)

Gradivo pod točko 3, bo članom OS posredovano naknadno. 

dodatno gradivo, DIIP vrtec Trebnje, predlog za obravnavo DIIP vrtec

 Župan Občine Trebnje

Alojzij KASTELIC