ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 23. 2. 2022, OB 16. URI V PREDAVALNICI CIK TREBNJE IN NA DALJAVO

Številka: 900-1/2022/1

Datum: 16. 2. 2022

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v povezavi z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22)

 

S K L I C U J E M

 

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v SREDO, 23. FEBRUARJA 2022, ob 16. uri v predavalnici CIK Trebnje (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje, inna daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov:

-       18. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 24. 11. 2021

-       19. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 15. 12. 2021*

-       25. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 14. 1. 2022

-       26. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 9. 2. 2022

2. Poročilo in predlog za potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje

3. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Glasbena šola Trebnje

4. Predlog novelacije Investicijskega programa (IP) »Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans

6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2022

7. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske – skrajšani postopek

8. Sklep o vodenju projekta ZDRAVE OBČINE / ZDRAVA MESTA

9. Predlog Sklepa o določitvi Parka likovnih samorastnikov za javno infrastrukturo na področju kulture

10. Predlog za sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji 2022 s sklenitvijo neposredne pogodbe

11. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 720/9  k.o. Dobrnič

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 624/5 k.o. Medvedje selo

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 713/11 in 713/9, obe k.o. Ševnica

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 3348/5 k.o. Lukovek

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Čatež

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita in k.o. Ponikve

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli k.o. Štefan

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo, k.o. Češnjevek in k.o. Lukovek

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ponikve, k.o. Ševnica in k.o. Lukovek

k)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas

l)      Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1635/4 k.o. Sela pri Šumberku

m)   Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas – naselje Gombišče

n)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič in k.o. Knežja vas – naselje Lisec

o)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče – naselje Martinja vas

12. Predlog sklepa o seznanitvi s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti dela Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje

13. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Obnova igrišča in vadišča za golf Blato

14. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim DIIP za projekt Vodovod Ječkovec – Zvale – Skrovnica

15. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim DIIP in IP za projekt Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema

16. Odgovori na svetniška vprašanja

17. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

18. Vprašanja in pobude članov sveta

* Osnutek zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta bo objavljen naknadno.

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

Gradivo za 3. točko dnevnega reda vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22) je za udeležbo na seji potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT).

 

Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, bo omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 21. 2. 2022, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

Pri organizaciji in izvedbi seje bodo spoštovana higienska navodila oziroma priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Obvezno je razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask in zagotavljanje zadostne medosebne razdalje.

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta

–          mag. Irena Starič, direktorica Občinske uprave

–          predsedniki krajevnih skupnosti

–          mediji

–          Andrej Miklič, predsednik POVK

–          Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–          predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–          predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik