ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 13. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO POTEKALA V TOREK, 15. 2. 2022, OB 18.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI IN NA DALJAVO

Datum: 10. 2. 2022

 

ČLANOM KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v povezavi s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22) sklicujem 13. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo v

 

 torek, 15. februarja 2022, ob 18.30 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Komisije z dne 17. 11. 2021

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans

3. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske – skrajšani postopek

4. Razno

 

K točki 3. Obrazložitve Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans boste prejeli jutri.

 

Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22) je za udeležbo na seji potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, bo omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 14. 2 2022, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

Mateja Povhe l. r.

predsednica

 

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe

-       Branko Veselič

-       Silvo Zupančič

-       Branko Longar

-       Bogdana Brilj

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       mag. Irena Starič, direktorica Občinske uprave

-       Gorazd Koračin, vodja Oddelka za splošne zadeve

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo