ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 12. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO POTEKALA V TOREK, 15. 2. 2022, OB 17.00 URI V VELIKI SEJNI SOBI IN NA DALJAVO

Datum: 10. 2. 2022

 

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v povezavi s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22)  sklicujem 12. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

 

v TOREK, 15. februarja 2022, ob 17.00 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Odbora z dne 17. 11. 2021
  2. Predlog novelacije Investicijskega programa (IP) »Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans
  4. Sklep o vodenju projekta ZDRAVE OBČINE / ZDRAVA MESTA
  5. Predlog Sklepa o določitvi Parka likovnih samorastnikov za javno infrastrukturo na področju kulture
  6. Predlog za sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji 2022 s sklenitvijo neposredne pogodbe
  7. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Obnova igrišča in vadišča za golf Blato
  8. Razno

 

K točki 3. Obrazložitve Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans boste prejeli jutri.

 

Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22) je za udeležbo na seji potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, bo omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 14. 2. 2022, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

                                  

                                                                                    Špela Smuk,  l. r.

                                                                                     predsednica

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Marija Zupančič, Trebnje

-       Ana Moder, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

-       Nada Pepelnak, Trebnje

-       Majda Gazvoda, Dobrnič

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       mag. Irena Starič, direktorica Občinske uprave

-       Irena Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo