ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 15. 12. 2021 OB 16. URI V PREDAVALNICI CIK TREBNJE (II. NADSTROPJE) IN NA DALJAVO

Številka: 900-7/2021/1

Datum: 8. 12. 2021

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v povezavi z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21 in 190/21)

 

S K L I C U J E M

 

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v SREDO, 15. DECEMBRA 2021, ob 16. uri v predavalnici CIK Trebnje (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje, inna daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 24. 11. 2021

2. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun in finance

3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje – 2. obravnava

4. Razprava o Naboru (možnih) ukrepov za Rome

5. Odgovori na svetniška vprašanja

6. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

7. Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Gradivo za 2. točko dnevnega reda vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21 in 190/21) je za udeležbo na seji potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT).

 

Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, bo omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 13. 12. 2021, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

Pri organizaciji in izvedbi seje bodo spoštovana higienska navodila oziroma priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Obvezno je razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask in zagotavljanje zadostne medosebne razdalje.

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          Članice in člani Občinskega sveta

–          Željko Hvalec, komandir Policijske postaje Trebnje

–          dr. Anton Olaj, predsednik vladne Delovne skupine za obravnavo romske problematike

–          mag. Irena Starič, v. d. direktorja Občinske uprave

–          Predsedniki krajevnih skupnosti

–          Mediji

–          Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–          Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–          Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik