ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 12. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 17. 11. 2021 OB 16.30 URI V MALI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE IN NA DALJAVO

Datum: 11. 11. 2021

 

 

ČLANOM KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v povezavi s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) sklicujem 12. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo v

 

 sredo, 17. novembra 2021, ob 16.30 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Komisije z dne 6. 10. 2021
  2. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik lokalnega pomena – 2. obravnava
  3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna – II
  4. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje – skrajšani postopek
  5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje – 1. obravnava
  6. Razno

 

Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) je za udeležbo na seji potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, bo omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 15. 11. 2021, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

Mateja Povhe l. r.

predsednica

 

 

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe

-       Branko Veselič

-       Silvo Zupančič

-       Branko Longar

-       Bogdana Brilj

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       mag. Irena Starič, v. d. direktorja Občinske uprave

-       Gorazd Koračin, vodja Oddelka za splošne zadeve

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo