ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 13. 10. 2021 OB 16. URI V PREDAVALNICI CIK TREBNJE, II. NADSTROPJE IN NA DALJAVO PREKO M TS

Številka: 900-5/2021/1

Datum: 6. 10. 2021

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)

 

S K L I C U J E M

 

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v SREDO, 13. OKTOBRA 2021, ob 16. uri v predavalnici CIK Trebnje (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje, inna daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov:

- 16. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 15. 6. 2021*

- 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 25. 8. 2021

2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta

3. Seznanitev z odstopom člana Občinske volilne komisije Občine Trebnje

4. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Trebnje

5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II

6. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava

7. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki na območju občine Trebnje za leto 2021

8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Trebnje za leto 2021

9. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju občine Trebnje v letu 2021

10. Predlog za podajo soglasja k predlogu Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v Občini Trebnje

11. Predlog Sklepa o pristopu Občine Trebnje k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb

12. Predlog sklepa o določitvi datumov plačil po sodni poravnavi, sklenjeni v zadevi VII Pg 2228/2019

13. Predlog za poimenovanje prireditvene ploščadi pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje

14. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1198/9 k.o. Ševnica - naselje Hudeje

b)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu

c)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Brezovica

d)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita – Dolenji vrh in Gorenji vrh pri Dobrniču

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Sela pri Šumberku

f)     Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas

h)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje- Roje pri Čatežu

i)      Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 269/67 k.o. Medvedje selo - naselje Rodine pri Trebnjem

j)      Predlog za odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcele  št. 990/13, 990//15 in 990/17, vse k.o. Trebnje

k)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 623/2 k.o. Ševnica

15. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2021

16. Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve

17. Seznanitev z delom Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2020

18. Seznanitev s postopkom pred iztekom koncesijskega razmerja z gospodarsko družbo Zoboestetika d.o.o. in prenos programa v javni zavod Zdravstveni dom Trebnje

19. Odgovori na svetniška vprašanja

20. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

21. Vprašanja in pobude članov sveta

 

* Osnutek za zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta bo objavljen naknadno.

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Gradivo za 2., 3. in 4. točko dnevnega reda vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21 in 155/21) je za udeležbo na seji potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, bo omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.


Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 11. 10. 2021, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

Pri organizaciji in izvedbi seje bodo spoštovana higienska navodila oziroma priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

 

Obvezno je razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask in zagotavljanje zadostne medosebne razdalje.

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          Članice in člani Občinskega sveta

–          mag. Irena Starič, v. d. direktorja Občinske uprave

–          Predsedniki krajevnih skupnosti

–          Mediji

–          Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–          Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–          Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik