ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 17. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 6. 10. 2021 OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI IN NA DALJAVO PREKO M TS

Datum: 30. 9. 2021

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v povezavi s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) sklicujem 17. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala

 

v sredo, 6. oktobra 2021, ob 17.00 uri, 

 

v  MALI sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (Microsoft Teams).

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Komisije z dne 7. 6. 2021 in  2. dopisne seje Komisije z zaključkom dne 22. 7. 2021

2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta

3. Seznanitev z odstopom člana Občinske volilne komisije Občine Trebnje

4. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Trebnje

5. Razno

 

Gradivo pri točki 4. bo posredovano po izteku roka za oddajo predlogov.

Gradivo vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena, v zvezi s 66. členom Poslovnika ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki in za katere izve pri svojem delu.

Prosim za dosledno spoštovanje citirane določbe Poslovnika.

 

Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) je za udeležbo na seji potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, bo omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (Microsoft Teams). Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 4. 10. 2021, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l. r.

 

 

 

Vabljeni člani:

-       dr. Jože Korbar

-       Leon Lobe

-       Franci Ostanek

-       Nada Pepelnak

-       Branko Longar

-       Vinko Ribič

-       Darko Pekolj

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo