ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 10. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 5. 10. 2021 OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI IN NA DALJAVO

Datum:  29. 9. 2021

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v povezavi s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) sklicujem 10. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

 

v torek, 5. oktobra 2021, ob 17.00 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (Microsoft Teams).

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora z dne 24. 2. 2021
  2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II
  3. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava
  4. Predlog za poimenovanje prireditvene ploščadi pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje
  5. Seznanitev s postopkom pred iztekom koncesijskega razmerja z gospodarsko družbo Zoboestetika d.o.o. in prenos programa v javni zavod Zdravstveni dom Trebnje
  6. Razno

 

Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) je za udeležbo na seji potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, bo omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (Microsoft Teams). Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 4. 10. 2021, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

                                   

                                                                                   Špela Smuk,  l. r.

                                                                                     predsednica

 

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Marija Zupančič, Trebnje

-       Ana Moder, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

-       Nada Pepelnak, Trebnje

-       Majda Gazvoda, Dobrnič

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       mag. Irena Starič, v. d. direktorja Občinske uprave

-       Irena Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo