ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 25. 8. 2021, OB 16. URI

Številka: 900-4/2021-1

Datum: 20. 8. 2021

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 20. v povezavi z 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)

 

S K L I C U J E M

 

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v sredo, 25. avgusta 2021, ob 16. uri v predavalnici CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje (II. nadstropje).  

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

  1. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans I
  2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna 2022
  3. Predlog potrditve Predinvesticijske zasnove (PIZ) in Investicijskega programa (IP) za investicijo v teku: »Razširitev kapacitet OŠ Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas«
  4. Predlog potrditve Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo v teku: »Strelišče in kegljišče v Trebnjem«


Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Prosimo vas, da zaradi nujnosti sprejema odločitev zagotovite prisotnost na seji.

Pri organizaciji in izvedbi seje bodo spoštovana higienska navodila oziroma priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Obvezno je razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask in zagotavljanje zadostne medosebne razdalje.

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

Lepo pozdravljeni.

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje

–          mag. Irena Starič, v. d. direktorja Občinske uprave Občine Trebnje

–          predsedniki krajevnih skupnosti v občini Trebnje

–          mediji

–          Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije

–          predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov občine Trebnje

–          predstavnik TREMS-a

 

Vložiti:

–          v spis

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik