ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 31. redno sejo OS

Na podlagi 21. in  22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  31. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 23. decembra  2009. Pričetek: po končanju  30. redne seje.

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

        1.   Potrditev zapisnika 29. seje z dne 11.11.2009, 30. seje z dne 2.12.2009, 13. izredne seje z dne 7.12.2009 in  nadaljevanja z dne 10. 12. 2009;

        2.   Odgovori na svetniška vprašanja;

        3.   Odlok o Proračunu Občine Trebnje za leto 2010 – predlog;

        4.   Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod v Studencih, I. obravnava;

        5.   Obravnava investicijskega programa »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«;

        6.   Poročilo o izvajanju projekta »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«;

        7.   Premoženjsko pravne zadeve:

-       odločanje o pravnem poslu prodaje nepremičnin za večstanovanjsko gradnjo na Sokolski ulici na Mirni na javni dražbi;

        8.   Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2010;

        9.   Program oskrbe s pitno vodo za leto 2010;

      10.   Potrditev DIIP za izgradnjo vodohrana Medvedjek in zamenjavo cevovoda Medvedjek – Temenica;

      11.   Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje;

      12.   Predlogi novih cen programov v vrtcu Mirna;

      13.   Predlog investicijskega programa Adaptacija in dozidava Podružnične šole Dobrnič;

      14.   Predlog za dodelitev občinske pomoči pri izpopolnjevanju v tujini;

      15.   Poročilo o ZN Cviblje;

      16.   Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju Občine Trebnje za 1. tromesečje 2010;

      17.   Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;

      18.   Vprašanja in pobude članov sveta.

 

Gradivo za obravnavo pod točko: 5, 6 in 7 je  bilo članom sveta posredovano z gradivom za 30. redno  in 13. izredno sejo. Zapisnik 13. izredne  seje bo posredovan naknadno.

 

gradivo v stisnjeni obliki

gradivo za točko 15.

 

Župan Občine Trebnje

    Alojzij KASTELIC