ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 16. 6. 2021, OB 16. URI V PREDAVALNICI CIK TREBNJE (II. NADSTROPJE), KIDRIČEVA ULICA 2, TREBNJE

Številka: 900-3/2021/1

Datum: 9. 6. 2021

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.)

 

S K L I C U J E M 

 

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v SREDO, 16. JUNIJA 2021, ob 16. uri v predavalnici CIK Trebnje (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje.  

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov:

-       15. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 10. 3. 2021*

-       21. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 14. 4. 2021

-       22. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 22. 4. 2021

-       23. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 19. 5. 2021

-       24. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 21. 5. 2021

2. Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za podelitev priznanj

3. Mnenje k imenovanju pomočnice direktorice na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina na enoti Trebnje

4. Predlog Spremenjenega in dopolnjenega kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022

5. Seznanitev z delom Uredniškega sveta Glasila občanov v letu 2020**

6. Seznanitev z delom Policijske postaje Trebnje na območju občine Trebnje v letu 2020**

7. Predlog Elaborata za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Trebnje ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje – 2. obravnava

8. Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« - 2. obravnava

9. Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje«, 2. obravnava

10. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Češnjevek – Dolenja Nemška vas

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ševnica – Račje selo

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Čatež – Sejenice

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas – Lisec

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ponikve – Dolenje Ponikve

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Sela pri Šumberku

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo k.o. Štefan-Studenec

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo k.o. Velika Loka

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 625/7 k.o. Medvedje selo

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 39/9 k.o. Ponikve

k)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje – Cviblje

l)      Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 2594/7 k.o. Korita - naselje Korita

m)   Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan- Rožni vrh-Studenec

n)    Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 540/66 k.o. Trebnje – Obrtniška ulica

11. Uskladitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 s sklepom o prerazporeditvi

12. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim  dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Medgeneracijska točka Temenica

13. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Investicijski transferi javnim zavodom – CIK Trebnje: ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA V GLST

14. Odgovori na svetniška vprašanja

15. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

16. Vprašanja in pobude članov sveta

 

* Osnutek za zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta bo objavljen naknadno.

 

** Predlaga se, da se točki izjemoma uvrsti na začetek dnevnega reda seje (takoj za mandatne zadeve), in sicer v izogib čakanju vabljenih poročevalcev na poročanje.

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Gradivo za 2. in 3. točko dnevnega reda vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Pri organizaciji in izvedbi seje Občinskega sveta Občine Trebnje bodo spoštovana priporočila in ukrepi NIJZ za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS- CoV-2.
Obvezno je razkužiti roke, uporabljati zaščitne maske in spoštovati zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oz. 2 metra.  

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          Članice in člani Občinskega sveta

–          mag. Irena Starič, v. d. direktor Občinske uprave

–          Predsedniki krajevnih skupnosti

–          Mediji

–          Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–          Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–          Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik