ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 23. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD SREDE, 12. 5. 2021 OD SKLICA SEJE DO 19. 5. 2021, DO 12. URE

 

Številka: 900-5/2019-487

Datum: 12. 5. 2021

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-271 z dne 7. 10. 2020; Uradni list RS, št. 140/20), v povezavi s trenutno epidemiološko situacijo

 

sklicujem

 

23. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od srede, 12. MAJA 2021, od sklica seje

do srede, 19. MAJA 2021, do 12.00 ure

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

2.    Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2021:

a.    Obravnava predlogov za podelitev naziva častni občan Občine Trebnje v letu 2021

b.    Obravnava predlogov za podelitev plakete Občine Trebnje v letu 2021

c.    Obravnava predlogov za podelitev priznanja Občine Trebnje v letu 2021

3.    Predlog Elaborata za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Trebnje ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje – 1. obravnava

4.    Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« - 1. obravnava

5. Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje«, 1. obravnava

6.    Predlog za podaljšanje delovanja enega začasnega oddelka Vrtca Sončnica Veliki Gaber in prenos enega oddelka v Vrtec Mavrica Trebnje, enoto Lovrenc

7.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

8.    Predlog Sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov

9.    Oprostitev plačila komunalnega prispevka Domu starejših občanov Trebnje, zaradi nadzidave mansarde

10.  Oprostitev plačila komunalnega prispevka Občini Trebnje za kulturni dom Trebnje

11.  Predlog seznanitve s posodobljeno investicijsko dokumentacijo investicijskega programa IP za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje

12.  Predlog seznanitve  s predinvesticijsko zasnovo PIZ za projekt Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna Peč – Novo mesto

13.  Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjeno novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim Rusalka), ki vsebuje investicijo v PZA Trebnje

14.  Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Karierni centri za mlade Trebnje (KCM Trebnje), ki vsebuje investicijo v dvigalo CIK Trebnje

15.  Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjenim dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS in potrjenim investicijskim programom (IP) Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS

 

Gradivo je priloženo in vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje za nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Darka Pekolja, Račje selo 19, 8210 Trebnje.«

 

Predlog sklepa k 2.a točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje v letu  2021 ne podeli naziva ČASTNI OBČAN Občine Trebnje, ki se podeljuje izjemoma

 

Predlog sklepa k 2.b točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje v letu 2021 izjemoma podeli pet PLAKET Občine Trebnje, in sicer:

-       Anici Miklič, Ravnik 13, 8232 Šentrupert,

-       Patronažni službi Zdravstvenega doma Trebnje, Goliev trg 3, Trebnje,

-       Stanetu Gorcu, Breza 19, 8210 Trebnje

-       Kegljaškemu klubu Trebnje, Levstikova ulica 14, 8210 Trebnje in

-       Vlasti Starc, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica.«

 

Predlog sklepa k 2.c točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje v  letu 2021 izjemoma podeli devet PRIZNANJ Občine Trebnje, in sicer:

-       prof. dr. Mariji Petek Šter, strokovni direktorici Zdravstvenega doma Trebnje,

-       Nadi Zorec, Zagorica 9, Veliki Gaber,

-       Društvu upokojencev Trebnje, Baragov trg 6, Trebnje, 

-       podjetju Alva, d.o.o., Šentlovrenc 13 A, Velika Loka,

-       Rdečemu križu Slovenije, Območnemu združenju Trebnje, Gubčeva cesta 16, Trebnje,

-       Občinskemu štabu Civilne zaščite Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,

-       Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1, Trebnje

-       Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ul. 2, Trebnje in

-       Marti Bartolj, Grm 23, Trebnje.«

 

Predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje, v prvi obravnavi.«

 

Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje«, v prvi obravnavi.«

 

Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje«, v prvi obravnavi.«

 

Predlog sklepov k 6. točki dnevnega reda:

 

»I. V Vrtcu Sončnica Veliki Gaber se delovanje enega začasnega oddelka, ki deluje v prostorih Osnovne šole Veliki Gaber, podaljša od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.«

 

»II. En oddelek otrok prve starostne skupine, ki so podali vlogo za sprejem v Vrtec Sončnica Veliki Gaber in katerih starši so podali predhodno soglasje za namestitev v Vrtec Mavrica Trebnje, Enoto Lovrenc, se s 1. 9. 2021 pripoji Vrtcu Mavrica Trebnje. Hkrati se v Vrtcu Mavrica Trebnje zaposlita dve strokovni delavki, vzgojiteljica predšolskih otrok in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice.«

 

Predlog sklepa k 7. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o določitvi cen programov v javnih

vrtcih občine Trebnje, veljavnih od 1. 6. 2021.«

 

Predlog sklepa k 8. točki dnevnega reda:

 

»Na podlagi 9. in 12. člena, Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021, se za zagotovitev sredstev za nakup zemljišča dela parcele 824 k.o. Medvedje selo, del katere (območje v izmeri 1689 m2) je zajet v območje urejanja v sklopu OPPN za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1.faza), sprejme sklep o prerazporeditvi pravic porabe med področji porabe 20 Socialno varstvo in 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost ter o uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov (OB130-20-005 Ureditev prostorov-varstvo starejših občanov in OB130-09-0062 Ureditev neur. statusa grajen .javn. dobro cest).«

 

Predlog sklepa k 9. točki dnevnega reda:

 

»Dom starejših občanov Trebnje se oprosti plačila komunalnega prispevka zaradi nadzidave mansarde.«

 

Predlog sklepa k 10. točki dnevnega reda:

 

»Občino Trebnje se oprosti plačila komunalnega prispevka za gradnjo novega objekta

Kulturnega doma Trebnje

 

Predlog sklepa k 11. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani z novelacijo investicijske dokumentacije: Investicijski program IP za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje

 

Predlog sklepa k 12. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani s predinvesticijsko zasnovo PIZ za projekt : Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna Peč – Novo mesto.«

 

Predlog sklepa k 13. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani s potrjeno novelacijo DIIP Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim Rusalka), ki vsebuje investicijo v PZA Trebnje.«

 

Predlog sklepa k 14. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani s potrjenim DIIP Karierni centri za mlade Trebnje (KCM Trebnje), ki vsebuje investicijo v dvigalo CIK Trebnje.«

 

Predlog sklepa k 15. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani s potrjenim dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS in potrjenim investicijskim programom (IP) Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS.«

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od srede, 12. maja  2021, od sklica seje do srede, 19. maja 2021, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

 

Točka dnevnega reda

 

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

»Občinski svet Občine Trebnje za nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Darka Pekolja, Račje selo 19, 8210 Trebnje«

 

 

2.a

»Občinski svet Občine Trebnje v letu  2021 ne podeli naziva ČASTNI OBČAN Občine Trebnje, ki se podeljuje izjemoma

 

 

2.b

»Občinski svet Občine Trebnje v letu 2021 izjemoma podeli pet PLAKET Občine Trebnje, in sicer:

-       Anici Miklič, Ravnik 13, 8232 Šentrupert,

-       Patronažni službi Zdravstvenega doma Trebnje, Goliev trg 3, Trebnje,

-       Stanetu Gorcu, Breza 19, 8210 Trebnje

-       Kegljaškemu klubu Trebnje, Levstikova ulica 14, 8210 Trebnje in

-       Vlasti Starc, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica.«

 

 

2.c

»Občinski svet Občine Trebnje v  letu 2021 izjemoma podeli devet PRIZNANJ Občine Trebnje, in sicer:

-       prof. dr. Mariji Petek Šter, strokovni direktorici Zdravstvenega doma Trebnje,

-       Nadi Zorec, Zagorica 9, Veliki Gaber,

-       Društvu upokojencev Trebnje, Baragov trg 6, Trebnje, 

-       podjetju Alva, d.o.o., Šentlovrenc 13 A, Velika Loka,

-       Rdečemu križu Slovenije, Območnemu združenju Trebnje, Gubčeva cesta 16, Trebnje,

-       Občinskemu štabu Civilne zaščite Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,

-       Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1, Trebnje

-       Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ul. 2, Trebnje in

-       Marti Bartolj, Grm 23, Trebnje.«

 

 

3.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje, v prvi obravnavi.«

 

 

4.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje«, v prvi obravnavi.«

 

 

5.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje«, v prvi obravnavi.«

 

 

6.

»I. V Vrtcu Sončnica Veliki Gaber se delovanje enega začasnega oddelka, ki deluje v prostorih Osnovne šole Veliki Gaber, podaljša od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.«

 

 

 

»II. En oddelek otrok prve starostne skupine, ki so podali vlogo za sprejem v Vrtec Sončnica Veliki Gaber in katerih starši so podali predhodno soglasje za namestitev v Vrtec Mavrica Trebnje, Enoto Lovrenc, se s 1. 9. 2021 pripoji Vrtcu Mavrica Trebnje. Hkrati se v Vrtcu Mavrica Trebnje zaposlita dve strokovni delavki, vzgojiteljica predšolskih otrok in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice.«

 

 

7.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih občine Trebnje, veljavnih od 1. 6. 2021.«

 

 

8.

»Na podlagi 9. in 12. člena, Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021, se za zagotovitev sredstev za nakup zemljišča dela parcele 824 k.o. Medvedje selo, del katere (območje v izmeri 1689 m2) je zajet v območje urejanja v sklopu OPPN za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1.faza), sprejme sklep o prerazporeditvi pravic porabe med področji porabe 20 Socialno varstvo in 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost ter o uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov (OB130-20-005 Ureditev prostorov-varstvo starejših občanov in OB130-09-0062 Ureditev neur. statusa grajen .javn. dobro cest).«

 

 

9.

»Dom starejših občanov Trebnje se oprosti plačila komunalnega prispevka zaradi nadzidave mansarde.«

 

 

10.

»Občino Trebnje se oprosti plačila komunalnega prispevka za gradnjo novega objekta Kulturnega doma Trebnje

 

 

11.

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani s predinvesticijsko zasnovo PIZ za projekt : Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna Peč – Novo mesto.«

 

 

12.

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani s predinvesticijsko zasnovo PIZ za projekt : Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna Peč – Novo mesto.«

 

 

13.

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani s potrjeno novelacijo DIIP Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim Rusalka), ki vsebuje investicijo v PZA Trebnje.«

 

 

14.

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani s potrjenim DIIP Karierni centri za mlade Trebnje (KCM Trebnje), ki vsebuje investicijo v dvigalo CIK Trebnje.«

 

 

15.

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani s potrjenim dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS in potrjenim investicijskim programom (IP) Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS.«

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

Posredovano:

–         članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

–         v spis

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik