ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 22. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD TORKA, 20. 4. 2021 OD SKLICA SEJE, DO ČETRTKA, 22. 4. 2021, DO 12. URE

Številka: 900-5/2019-469

Datum: 20. 4. 2021

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-271 z dne 7. 10. 2020; Uradni list RS, št. 140/20), v povezavi s trenutno epidemiološko situacijo

 

sklicujem

 

22. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od torka, 20. APRILA 2021, od sklica seje

do četrtka, 22. APRILA 2021, do 12.00 ure

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Obravnava in potrditev namere za sklenitev sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije proti toženi stranki Občini Mokronog – Trebelno in drugim konzorcijskim občinam

 

 

Gradivo je priloženo in je na podlagi tretjega odstavka 14. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65-14 – popr.) in četrtega odstavka 3. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje v zvezi s sedmim odstavkom 279.c člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US) zaupne narave.

 

Član Občinskega sveta Občine Trebnje ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, državne, uradne in poslovne tajnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere izve pri svojem delu. Član sveta ne sme sporočiti podatkov iz dokumentov oziroma gradiv, ki so zaupne narave oziroma podatkov s seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti. Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave (četrti odstavek 13. člena, tretji odstavek 28. člena in tretji odstavek 108. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje).

 

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil in potrdil namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije proti toženi stranki Občini Mokronog – Trebelno in drugim konzorcijskim občinam, ki se na prvi stopnji vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, pod opr. št. VII Pg 2228/2019.«

 

Glasovanje:

 

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od torka, 20. aprila  2021, od sklica seje do četrtka, 22. aprila 2021, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil in potrdil namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije proti toženi stranki Občini Mokronog – Trebelno in drugim konzorcijskim občinam, ki se na prvi stopnji vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, pod opr. št. VII Pg 2228/2019.

 

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

 

S spoštovanjem.

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

Priloge:

–          gradivo za obravnavo (zaupne narave)

Posredovano:

–          članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

–          v spis

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik