ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 21. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD SREDE, 7. 4. OD SKLICA SEJE DO SREDE, 14. 4. 2021, DO 12. URE

Številka: 900-5/2019-441

Datum: 7. 4. 2021

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-271 z dne 7. 10. 2020; Uradni list RS, št. 140/20), v povezavi s trenutno epidemiološko situacijo

 

sklicujem

 

21. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od srede, 7. APRILA 2021, od sklica seje

do srede, 14. APRILA 2021, do 12.00 ure

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Veliki Gaber

2.    Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Mavrica Trebnje

3.    Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2020

4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje – skrajšani postopek

5.    Predlog Letnega programa športa v občini Trebnje za leto 2021

6.    Predlog Letnega programa športa v občini Trebnje za leto 2022

7.    Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu - šport

8.    Predlog Letnega programa socialnega varstva za leto 2021 v občini Trebnje

9.    Predlog Letnega programa socialnega varstva za leto 2022 v občini Trebnje

10.  Predlog Letnega programa kulture v občini Trebnje za leto 2021

11.  Predlog Letnega programa kulture v občini Trebnje za leto 2022

12.  Predlog Letnega programa mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2021

13.  Predlog Letnega programa mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2022

14.  Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

15.  Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« ter določitev višine subvencije Občine Trebnje

16.  Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje

17.  Premoženjskopravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje – Jurčičeva ulica

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele  v  k.o. Trebnje (Slakova-Gubčeva)

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 59/1 k.o. Ponikve

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele  v  k.o. Ševnica in k.o. Trebnje

e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parceli 834/17 in 839/16, obe k.o. Prapreče

f)     Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parceli 1284/17 in 1284/18, obe k.o. Ponikve

g)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas - naselje Dolenje Selce

h)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas - naselje Luža

i)     Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič – Artmanja vas

18. Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije   skladno z uredbo (UEM) za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje

19. Predlog seznanitve s predlagano olajšavo plačila vrtca za starše, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem s kreditom

 

Gradivo je priloženo in vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje podaja pozitivno mnenje k imenovanju mag. Gregorja Udovča za ravnatelja Osnovne šole Veliki Gaber.«

 

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje v svet Vrtca Mavrica imenuje tri predstavnike: Marijo Prosenik, Klaro Curk in Franceta Smoliča.«

 

Predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda:

»Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2020.«

 

Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:

»I. Občinski svet Občine Trebnje obravnava predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje po skrajšanem postopku.

II. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje.«

 

Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program športa v občini Trebnje za leto 2021. Letni program športa se uskladi s sprejetim proračunom in  morebitnim rebalansom proračuna za leto 2021.«

 

Predlog sklepa k 6. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program športa v občini Trebnje za leto 2022. Letni program športa se uskladi s sprejetim proračunom in morebitnim rebalansom proračuna za leto 2022.«

 

Predlog sklepa k 7. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o sofinanciranju društev, ki delujejo v javnem interesu – šport, ki glasi: 

1.         Sredstva v višini 143.000,00 EUR, pod postavko 18082 – Sofinanciranje društev,   ki delujejo v javnem interesu – šport, se namenijo za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, in  se dodelijo kluboma, ki delujeta v javnem interesu, in sicer:

            - Rokometnemu klubu Trimo Trebnje, v višini: 108.600,00 EUR in  

            - Nogometnemu klubu Trebnje  v višini: 34.400,00 EUR. 

2.         Sredstva se zagotovijo na podlagi kriterijev, upoštevanju višine financiranja v  preteklem letu ter predvidenem obsegu programa. Z izvajalcema se sklene pogodba, s katero se določi način sofinanciranja. Višina sredstev ne presega finančnega načrta kluba.

3.         Rokometni klub Trimo Trebnje in Nogometni klub Trebnje nista upravičena do sredstev iz javnega razpisa za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2021.«

 

Predlog sklepa k 8. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program socialnega varstva za leto 2021. Letni program se uskladi z morebitnim rebalansom proračuna za leto 2021.«

 

Predlog sklepa k 9. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program socialnega varstva za leto 2022. Letni program se uskladi z morebitnim rebalansom proračuna za leto 2022.«

 

Predlog sklepa k 10. točki dnevnega reda:

»I. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ugotavlja javni interes lokalne skupnosti za delovanje Javnega Sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, OI Trebnje v Občini Trebnje.

Na podlagi ugotovljenega javnega interesa se v proračunu Občine Trebnje za leto 2021 zagotovi sredstva v skupni višini 24.000,00 EUR, od tega:

            - 15.000,00 EUR za bogatitev programov javnega sklada, namenjenih

            kulturnim društvom, ki delujejo v Občini Trebnje;

            - 9.000,00 EUR za sofinanciranje strokovne službe (drugega strokovnega delavca             Območne izpostave Trebnje) za pomoč izvajalcem kulturnih programov in pripravi drugih projektov s področja kulture.

II. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2021. Letni program kulture se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2021 in z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom 2021.«

 

Predlog sklepa k 11. točki dnevnega reda:

»I. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ugotavlja javni interes lokalne skupnosti za delovanje Javnega Sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, OI Trebnje v Občini Trebnje.

Na podlagi ugotovljenega javnega interesa se v proračunu Občine Trebnje za leto 2022 zagotovi sredstva v skupni višini 24.000,00 EUR, od tega:

                        - 15.000,00 EUR za bogatitev programov javnega sklada, namenjenih

                        kulturnim društvom, ki delujejo v Občini Trebnje;

                        - 9.000,00 EUR za sofinanciranje strokovne službe (drugega strokovnega

                        delavca Območne izpostave Trebnje) za pomoč izvajalcem kulturnih

                        programov in pripravi drugih projektov s področja kulture.

II. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2022. Letni program kulture se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2022 in z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom 2022.«

 

Predlog sklepa k 12. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2021. Letni program mladinske dejavnosti za leto 2021 se uskladi ssprejetim proračunom za leto 2021 in z morebitnimi rebalansi proračuna za leto 2021.«

 

Predlog sklepa k 13. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program mladinske dejavnosti v občini

Trebnje za leto 2022. Letni program mladinske dejavnosti za leto 2022 se uskladi s

sprejetim proračunom za leto 2022 in z morebitnimi rebalansi proračuna za leto 2022.«

 

Predlog sklepa k 14. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o določitvi  javne  infrastrukture na  področju kulture.«

 

Predlog sklepa k 15. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU ter določitev višine subvencije Občine Trebnje.«

 

Predlog sklepa k 16. točki dnevnega reda:

»I. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 38. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje podaja soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe v višini 10.000,00 EUR, ki ga Vrtec Mavrica Trebnje nameni svoji dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021.

II. Preostanek presežkov prihodkov nad odhodki v višini 2.551,90 EUR, ostane nerazporejen.«

 

Predlog sklepa k 17.a točki dnevnega reda:

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 172/4, 173/9, 444/12, 456/19, 458/14, 460/6, 477/4, 477/6 in 462/16, vse k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

Predlog sklepa k 17.b točki dnevnega reda:

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 148/2, 150/56, 150/15, 151/44, 150/35, 150/37 in 369/45, vse k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

Predlog sklepa k 17.c točki dnevnega reda:

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi parcela 59/1 k.o. 1419 Ponikve. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

Predlog sklepa k 17.d točki dnevnega reda:

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 592/16, 592/20, 430/6, 431/2, 442/2, vse k.o. 1408 Ševnica in 472/28 k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

Predlog sklepa k 17.e točki dnevnega reda:

»Status javnega dobra za parceli št. 834/17 in 839/16, obe k.o. 1426 Prapreče se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 17.f točki dnevnega reda:

»Status javnega dobra za parceli št. 1284/17 in 1284/18, obe k.o. 1419 Ponikve, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 17.g točki dnevnega reda:

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 2839/2 k.o. 1430 Knežja vas se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - pot pridobi  parcela št. 2029/7 k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 17.h točki dnevnega reda:

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 2856/18 k.o. 1430 Knežja vas se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo  parcele št. 1341/12, 1314/14, 2856/15, 1314/12, 1314/8, 1314/11, 1314/4 in 1314/6, vse k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

 

Predlog sklepa k 17.i točki dnevnega reda:

»I. Občina Trebnje izvede za parcelo 696/1 k.o. 1431 Dobrnič postopek razpolaganja po metodi neposredne pogodbe-menjava za parcele št. 696/7, 696/9, 696/10, 697/4, 696/8, 600/31, 697/5, 697/6, 697/7, 700/3 in 700/4, vse k.o. 1431 Dobrnič.

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 696/7, 696/9, 696/10, 697/4, 696/8, 600/31, 697/5, 697/6, 697/7, 700/3 in 700/4, vse k.o. 1431 Dobrnič. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 18. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje. Župan na prvi naslednji seji Občinski svet seznani s potrjeno investicijsko dokumentacijo posamezne stopnje ali njeno novelacijo.«

 

Predlog sklepa k 19. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani s predlagano olajšavo plačila vrtca za starše, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem kreditom.«

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od srede, 7. aprila  2021, od sklica seje do srede, 14. aprila 2021, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

»Občinski svet Občine Trebnje podaja pozitivno mnenje k imenovanju mag. Gregorja Udovča za ravnatelja Osnovne šole Veliki Gaber.«

 

 

 

2.

»Občinski svet Občine Trebnje v svet Vrtca Mavrica imenuje tri predstavnike: Marijo Prosenik, Klaro Curk in Franceta Smoliča.«

 

 

 

3.

»Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2020.«

 

 

 

4.

»I. Občinski svet Občine Trebnje obravnava predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje po skrajšanem postopku.

II. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje.«

 

 

 

5.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program športa v občini Trebnje za leto 2021. Letni program športa se uskladi s sprejetim proračunom in  morebitnim rebalansom proračuna za leto 2021.«

 

 

 

6.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program športa v občini Trebnje za leto 2022. Letni program športa se uskladi s sprejetim proračunom in morebitnim rebalansom proračuna za leto 2022.«

 

 

 

7.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o sofinanciranju društev, ki delujejo v javnem interesu – šport, ki glasi: 

1.         Sredstva v višini 143.000,00 EUR, pod postavko 18082 – Sofinanciranje društev,    ki delujejo v javnem interesu – šport, se namenijo za sofinanciranje izvajanja        letnega programa športa, in  se dodelijo kluboma, ki delujeta v javnem interesu,   in sicer:

            - Rokometnemu klubu Trimo Trebnje, v višini:  108.600,00 EUR in  

            - Nogometnemu klubu Trebnje  v višini: 34.400,00 EUR. 

2.         Sredstva se zagotovijo na podlagi kriterijev, upoštevanju višine financiranja v preteklem letu ter predvidenem obsegu programa. Z izvajalcema se sklene            pogodba, s katero se določi način sofinanciranja. Višina sredstev ne presega             finančnega načrta kluba.

3.         Rokometni klub Trimo Trebnje in Nogometni klub Trebnje nista upravičena do sredstev iz javnega razpisa za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega             programa športa v letu 2021.«

 

 

 

8.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program socialnega varstva za leto 2021. Letni program se uskladi z morebitnim rebalansom proračuna za leto 2021.«

 

 

 

9.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program socialnega varstva za leto 2022. Letni program se uskladi z morebitnim rebalansom proračuna za leto 2022.«

 

 

 

10.

»I. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ugotavlja javni interes lokalne skupnosti za delovanje Javnega Sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, OI Trebnje v Občini Trebnje.

Na podlagi ugotovljenega javnega interesa se v proračunu Občine Trebnje za leto 2021 zagotovi sredstva v skupni višini 24.000,00 EUR, od tega:

            - 15.000,00 EUR za bogatitev programov javnega sklada, namenjenih kulturnim društvom, ki delujejo v Občini Trebnje;

            - 9.000,00 EUR za sofinanciranje strokovne službe (drugega strokovnega delavca      Območne izpostave Trebnje) za pomoč izvajalcem kulturnih programov in pripravi drugih projektov s področja kulture.

II. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2021. Letni program kulture se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2021 in z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom 2021.«

 

 

 

11.

I. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ugotavlja javni interes lokalne skupnosti za delovanje Javnega Sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, OI Trebnje v Občini Trebnje.

Na podlagi ugotovljenega javnega interesa se v proračunu Občine Trebnje za leto 2022 zagotovi sredstva v skupni višini 24.000,00 EUR, od tega:

            - 15.000,00 EUR za bogatitev programov javnega sklada, namenjenih kulturnim društvom, ki delujejo v Občini Trebnje;

            - 9.000,00 EUR za sofinanciranje strokovne službe (drugega strokovnega delavca Območne izpostave Trebnje) za pomoč izvajalcem kulturnih

programov in pripravi drugih projektov s področja kulture.

II. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program kulture v Občini Trebnje za leto 2022. Letni program kulture se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2022 in z morebitnimi rebalansi med proračunskim letom 2022.«

 

 

 

12.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2021. Letni program mladinske dejavnosti za leto 2021 se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2021 in z morebitnimi rebalansi proračuna za leto 2021.«

 

 

 

13.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2022. Letni program mladinske dejavnosti za leto 2022 se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2022 in z morebitnimi rebalansi proračuna za leto 2022.«

 

 

 

14.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o določitvi  javne  infrastrukture na  področju kulture.«

 

 

 

15.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU ter določitev višine subvencije Občine Trebnje.«

 

 

 

16.

»I. Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 38. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje podaja soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe v višini 10.000,00 EUR, ki ga Vrtec Mavrica Trebnje nameni svoji dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021.

II. Preostanek presežkov prihodkov nad odhodki v višini 2.551,90 EUR, ostane nerazporejen.«

 

 

 

17. a

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 172/4, 173/9, 444/12, 456/19, 458/14, 460/6, 477/4, 477/6 in 462/16, vse k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

 

 

17. b

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 148/2, 150/56, 150/15, 151/44, 150/35, 150/37 in 369/45, vse k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

 

 

17. c

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi parcela 59/1 k.o. 1419 Ponikve. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

 

 

17. d

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 592/16, 592/20, 430/6, 431/2, 442/2, vse k.o. 1408 Ševnica in 472/28 k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

 

 

17. e

»Status javnega dobra za parceli št. 834/17 in 839/16, obe k.o. 1426 Prapreče se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

 

 

17. f

»Status javnega dobra za parceli št. 1284/17 in 1284/18, obe k.o. 1419 Ponikve, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

 

 

17. g

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 2839/2 k.o. 1430 Knežja vas se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - pot pridobi  parcela št. 2029/7 k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

 

 

17. h

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 2856/18 k.o. 1430 Knežja vas se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo  parcele št. 1341/12, 1314/14, 2856/15, 1314/12, 1314/8, 1314/11, 1314/4 in 1314/6, vse k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

 

17. i

»I. Občina Trebnje izvede za parcelo 696/1 k.o. 1431 Dobrnič postopek razpolaganja po metodi neposredne pogodbe-menjava za parcele št. 696/7, 696/9, 696/10, 697/4, 696/8, 600/31, 697/5, 697/6, 697/7, 700/3 in 700/4, vse k.o. 1431 Dobrnič.

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 696/7, 696/9, 696/10, 697/4, 696/8, 600/31, 697/5, 697/6, 697/7, 700/3 in 700/4, vse k.o. 1431 Dobrnič. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.»

 

 

 

18.

»Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje. Župan na prvi naslednji seji Občinski svet seznani s potrjeno investicijsko dokumentacijo posamezne stopnje ali njeno novelacijo.«

 

 

 

19.

 

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani s predlagano olajšavo plačila vrtca za starše, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem kreditom.«

 

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

S spoštovanjem.

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

Priloge:

–           gradivo za obravnavo

Posredovano:

–           članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

–           v spis

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik