ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA V SREDO, 10. 3. 2021, OB 16. URI V PREDAVALNICI CIK TREBNJE, IN PREKO VIDEOKONFERENCE M TEAMS

Številka: 900-2/2021/1

Datum: 3. 3. 2021

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.)

S K L I C U J E M

 

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v SREDO, 10. MARCA 2021, ob 16. uri v predavalnici CIK Trebnje (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje, in preko videokonference M TEAMS.  

 

Člane Občinskega sveta, ki se nameravajo seje udeležiti preko videokonference, prosimo, da do petka, 5. 3. 2021, do 12. ure, le to sporočijo na elektronski naslov info@trebnje.si.  Povezavo vam pošljemo naknadno.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov:

-       14. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 10. 2. 2021;

-       18. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 9. 2. 2021;

-       19. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 19. 2. 2021;

-       20. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 25. 2. 2021;

2. Imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Trebnje

3. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

4. Predlaganje nadomestnega člana Komisije za mladinska vprašanja

5. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novem mestu

6. Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 in Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022  

7. Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 in 2022

8. Predlog načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 in 2022

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje – skrajšani postopek

10. Predlog Sklepa o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v občini Trebnje

11. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava

12. Predlog Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje

13. Predlog soglasja k zadolževanju Komunale Trebnje d.o.o. v letu 2021

14. Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo (UEM) za projekt Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto

15. Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za konzorcijsko prijavo projekta na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«

16. Predlog seznanitve z drugo novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in drugo novelacijo Investicijskega programa Energetska prenova stavbe CIK Trebnje

17. Predlog seznanitve z  Dokumentom identifikacije investicijskega projekta Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telovadnice - 1. faza

18. Predlog seznanitve s popravki noveliranega Dokumenta identifikacije investicijskega in Investicijskega programa Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada«

19. Predlog seznanitve s posodobljenim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta Razširitev šole v Dolenji Nemški vasi z novim naslovom DIIP Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas

20. Predlog seznanitve s posodobljenim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta Ureditev Kulturnega doma Čatež

21. Odgovori na svetniška vprašanja

22. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

23. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si in vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Občina bo pri organizaciji in izvedbi seje Občinskega sveta spoštovala priporočila in ukrepe NIJZ za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS- CoV-2.
Ob prihodu v prostor bo izvedeno merjenje temperature vsakega posameznika.  Obvezno je razkužiti roke, uporabljati zaščitne maske in spoštovati zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oz. 2 metra.  

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          Članice in člani Občinskega sveta

–          Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–          Predsedniki krajevnih skupnosti

–          Mediji

–          Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–          Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–          Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik