ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Obstrukcija, prekinitev 30. redne seje Občinskega sveta

SPOROČILO ZA JAVNOST
Obstrukcija, prekinitev 30. redne seje Občinskega sveta
Občine Trebnje

V sredo 02.12.2009 je župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic sklical 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje. Planiranih je bilo 15 točk dnevnega reda, med katerimi je bilo nekaj zelo važnih  za nadaljevanje izvajanja večjih projektov in pridobivanja nepovratnih evropskih ter državnih sredstev za njih. Župan in Občinska uprava Občine Trebnje niso pričakovali večjih zapletov na tej seji!
Zapletlo pa se je že pri dnevnem redu. 13 članska politična opozicija, ki ima tudi večino glasov, je najprej zahtevala in tudi izglasovala umik Investicijskega programa »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber« in umik predloga Investicijskega programa za Å portni park Trebnje. Umik Investicijskega programa za Å portni park Trebnje je bil še nekako razumljiv, saj bi ga moral pred tem obravnavati pristojni odbor. Z nerazumnim dejanjem umika Investicijskega programa pa za Veliki Gaber pa je 13 članska politična opozicija naredila Občini Trebnje in njenim občanom nepopravljivo škodo, saj bi s projekti lahko pridobili nepovratna evropska in državna sredstva.

Največ političnega nagajanja, diskreditacij in političnih napadov na župana in na Občinsko upravo Občine Trebnje  s strani 13 članske politične opozicije pa je bilo pri sprejemanju Zaključnega računa za leto 2008. Ta je bil tudi vzrok za njihovo zapustitev seje. Najprej so z glasovanjem zaključni račun zavrnili. Nato so od župana zahtevali, da mora na glasovanje dati sklepe, ki so jih dejansko sami pripravili za politični obračun. Ker je župan, po mnenju stroke in nadzornih organov, žaljive in neutemeljene sklepe upravičeno zavrnil, so sejo občinskega sveta zapustili, obstruirali in tako povzročili njeno nesklepčnost.
Zaključni račun je pregledal preizkušeni, pooblaščeni, državni notranji revizor. Ta revizor je v pisnem sklepnem mnenju zapisal, da je bilo poslovanje Občine Trebnje v letu 2008 v vseh pomembnejših pogledih v skladu s predpisi, usmeritvami, zakoni in standardi. Zato je Občini Trebnje izdal uradno, ugodno pozitivno mnenje! Nadzorni odbor Občine Trebnje je tudi pregledal Zaključni račun za leto 2008 v okviru svojih pooblastil. Tudi Nadzorni odbor ni našel nobenih napak v zaključnem računu, dal pa je nekaj priporočil za v prihodnje. Podžupan Občine Trebnje Jože Povšič se je v četrtek 03.12.2009 na Občini Trebnje še enkrat uradno sestal s predsednico Nadzornega odbora Občine Trebnje Darinko Krevs in jo ponovno vprašal, če je Nadzorni odbor v Zaključnem računu za leto 2008 našel kaj napak ali nepravilnosti. Predsednica je potrdila, da napak in nepravilnosti ni bilo in da potrjuje tako Poročilo Nadzornega odbora, ki je bilo Občini Trebnje izdano in se hkrati strinja s pooblaščenim državnim notranjim revizorjem. Realizacija proračuna Občine Trebnje za leto 2008 je bila na prihodkovni in odhodkovni strani podobna kot v zadnjih osmih letih.

Nesklepčnost 30. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje so povzročile svetniške skupine:
LDS (Slak Janez, Pungartnik Ciril Metod, Jevnikar Franc, Skerbiš Dušan)
DeSUS (Žnidaršič Franc, Gole Ivan, Bračko Janez)
SD (Grandovec Marko)
SMS (Rajer Bojan)
DROT (Smuk Å pela)
SLS (Mlakar Bogomir)
Rom (Hočevar Matija)
in SDS (Matko Darko).


Ker so z dnevnega reda seje vrgli točko o kanalizacijskemu sistemu Veliki Gaber, so Občini Trebnje in njenim občanom povzročili za okoli 1.600.000 EUR škode, saj bi lahko Občina Trebnje ta nepovratni denar pridobila iz evropskega sklada, države in iz taks. Proračun Občine Trebnje pa bi prispeval samo 100.000 EUR. Služba Vlade RS je projekt pregledala, na njega je podala nekaj pripomb, Občinska uprava Občine Trebnje pa je te pomanjkljivosti odpravila. Na Občinskem svetu bi bilo potrebno potrditi samo še investicijski program, kar pa so svetniki politične opozicije zavrnili. S tem projektom bi se rešil tudi problem vodovoda med Malim Gabrom in Medvedjekom, ki je v zelo slabem stanju. Komunalni prispevek bi bil glede na vložena evropska  sredstva samo okoli 2.500 EUR na gospodinjstvo, kar bi bilo okoli 500 EUR na prebivalca. Če teh nepovratnih sredstev ne bo, se bo komunalni prispevek povečal za 3x. V ta sistem v Velikem Gabru sta Občina Trebnje in KS Veliki Gaber vložili veliko dela in truda za pridobitev služnosti na zasebnih zemljiščih, kar si štejeta kot velik uspeh.
Z obstrukcijo, oziroma povzročitvijo nesklepčnosti, so zgoraj omenjeni svetniki politične opozicije postavili pod vprašaj tudi Investicijski program za CERO Globoko, ki je bil na dnevnem redu. Ta investicijski program je poleg pogodbe med občinami osnovni dokument za pridobitev nepovratnih evropskih in državnih sredstev v višini okoli 12.000.000 EUR,  Občina Trebnje pa ga mora Kohezijskemu skladu predložiti v letošnjem letu. Isti občinski svetniki so zaradi zaostrovanja pogojev in dodatnih varovalk v pogodbi o CERO Globoko povzročili situacijo, da 9 občin te pogodbe ni hotelo podpisati do predvidenega roka. Zaradi tega se je moral projekt iz Centra I. reda prekvalificirati v Center II. reda. Projekt CERO Globoko je zagotovo ena izmed najpomembnejših dolgoročnih in trajnostnih odločitev Občine Trebnje, zato smo do občank in občanov odgovorni vsi tisti, ki o tem odločamo! Odgovorni pa smo tudi do ostalih 9 sodelujočih občin podpisnic, da projekt postane operativen najkasneje v letu 2014.
Na dnevnem redu obstruirane seje je bilo tudi mnenje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je Občino Trebnje opozorila, da je Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje nezakonit in da je to tako hud in resen poseg v pristojnosti, ustanoviteljske pravice, finančno premoženje občine, da je nujno nemudoma pričeti s postopkom uskladitve z zakonom. Tudi ta odlok so sprejeli svetniki 13 članske politične opozicije in tako povzročili Občini Trebnje škodo na ustanoviteljskih in drugih pravicah.
Župan Občine Trebnje je že sklical izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje z istimi točkami dnevnega reda z obstruirane seje in sicer v ponedeljek 7. decembra 2009 ob 14.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje. Na sejo ste vabljeni predstavniki medijev in zainteresirana javnost!

Lepo vas pozdravljamo!

Občina Trebnje
Jože Povšič, podžupan, predstavnik Občine Trebnje za stike z javnostmi

** sporočilo za javnost