ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 10. 2. 2021 OB 16. URI V PREDAVALNICI CIK TREBNJE (II. NADSTROPJE), KIDRIČEVA ULICA 2 IN PREKO VIDEOKONFERENCE ZOOM

Številka: 900-1/2021/1

Datum: 3. 2. 2021

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.)

 

S K L I C U J E M

 

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo potekala v SREDO, 10. FEBRUARJA 2021, ob 16. uri v predavalnici CIK Trebnje (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje in preko videokonference zoom.  

 

Člane Občinskega sveta, ki se nameravajo seje udeležiti preko videokonference prosimo, da do petka, 5. 2. 2021, do 12. ure, le to sporočijo na elektronski naslov info@trebnje.si.  

Povezavo vam pošljemo naknadno.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov:

-       13. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 7. 10. 2020;

-       13. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 16. 10. 2020;

-       14. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 2. 12. 2020;

-       15. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 14. 12. 2020;

-       16. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 23. 12. 2020;

-       17. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 29. 1. 2021;

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 in Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – 1. obravnava

3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta

4. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Vrtca Mavrica Trebnje

5. Predlog Sklepa o določitvi višine stroškov odstranitve in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil

6. Predlog Sklepa o mnenju Občine Trebnje k osnutkom pokrajinske zakonodaje

7. Predlog pooblastila županu za potrditev druge novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in druge novelacije Investicijskega programa Energetska prenova stavbe CIK Trebnje

8. Potrditev novelacije DIIP: Razširitev šole v Dolenji Nemški vasi

9. Odgovori na svetniška vprašanja

10. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

11. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si in vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Občina bo pri organizaciji in izvedbi seje Občinskega sveta spoštovala priporočila in ukrepe NIJZ za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS- CoV-2.
Ob prihodu v prostor bo izvedeno merjenje temperature vsakega posameznika.  Obvezno je razkužiti roke, uporaba maske in spoštovanje zadostne medosebne razdalje, vsaj 1,5 oz. 2 metra.  

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          Članice in člani Občinskega sveta

–          Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–          Predsedniki krajevnih skupnosti

–          Mediji

–          Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–          Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–          Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik