ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 13. izredno sejo OS

Na podlagi 23. člena  Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, Å T. 45/07)sklicujem  13.  izredno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo v

 

 ponedeljek,  7.  december  2009, ob  16. uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

        1.   Obravnava investicijskega programa »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«

        2.   Poročilo o izvajanju projekta »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«

        3.   Potrditev DIIP za večnamenski športni park Trebnje –predlog

        4.   Potrditev DIIP za Cero Globoko – predlog

        5.   Sklep o vrednosti točke za nadomestilo z uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2010 – predlog

        6.   Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev :

-       v okviru izvajanja rednega vzdrževanja cest – predlog

-       prerazporeditev sredstev za odprtje 22. oddelka Vrtca Trebnje

        7.   Premoženjsko pravne zadeve:

-       odločanje o pravnem poslu prodaje nepremičnin za večstanovanjsko gradnjo na Sokolski ulici na Mirni na javni dražbi

-       odločanje o pravnem poslu urejanja lastninskih razmerij poti na območju OPPN za kamnolom Vrhpeč

-       predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra poti parc.št. 25/153 k.o. Mirna

        8.   Informacija o poteku legalizacije romskega naselja Hudeje

        9.   Seznanitev z letnim delovnim načrtom delovanje Vrtca Trebnje, Enote Romano – oddelek Ptičkov;

     10.   Seznanitev z mnenji Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj;

     11.   Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij.

 

Gradivo za obravnavo je bilo svetnikom priloženo na zgoščenki, poslani s sklicem 30. redne seje OS  in  objavljeno na  spletni strani občine Trebnje:  www.trebnje.si

 

 

                                                                                               Župan Občine Trebnje

                                    Alojzij KASTELIC