ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 15. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD 11. 12. 2020 OD SKLICA SEJE, DO PONEDELJKA, 14. 12. 2020, DO 10. URE

 

OBČINA TREBNJE

ŽUPAN

 

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

 

Številka: 900-5/2019-323

Datum: 11. 12. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-271 z dne 7. 10. 2020 (Uradni list RS, št. 140/20), v povezavi s trenutno epidemiološko situacijo

 

sklicujem

 

15. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od petka, 11. decembra 2020, od sklica seje

do ponedeljka, 14. decembra 2020, do 10.00 ure

 

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje

2.    Volitve v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027

 

Predlogi sklepov k 1. točki dnevnega reda:

 

 

I. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje nadomestni mandat v Občinskem svetu Občine Trebnje Vinku Ribiču, roj. 24. 4. 1970, stan. Cviblje 41, 8210 Trebnje.

II. Nadomestnemu članu se izteče mandat hkrati z iztekom mandata občinskemu svetu.

 Predlogi sklepov k 2. točki dnevnega reda:

I. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje izvedbo volitev v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027, ki bodo potekale v sredo, 16. 12. 2020 med 16.00 in 17.15 uro (pri čemer bo vrstni red prihoda na volišče določila tričlanska komisija in o tem obvestila člane Občinskega sveta Občine Trebnje) in se bodo izvedle tajno, v veliki sejni dvorani Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Na volitvah se izvede glasovanje o kandidatni listi za Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija kot celoti (zaprta lista).

 

II. Občinski svet Občine Trebnje za vodenje in ugotavljanje izidov tajnega glasovanja imenuje tričlansko komisijo v naslednji sestavi:

-       Jože Avguštinčič – predsednik,

-       Branko Longar – član in

-       Mateja Povhe – članica.

 

III. Občinski svet Občine Trebnje bo zaradi izvedbe celotnega postopka volitev moral izvesti dve dopisni seji, pri čemer sklene, da bo članom Občinskega sveta Občine Trebnje za vsako izmed dopisnih sej, povezanih z volitvami v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027, pripadala sejnina. Posebna sejnina se ne izplača za udeležbo na volišču, prav tako do sejnine niso upravičeni tisti člani Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bodo prišli zgolj na volišče.

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od petka, 11. decembra 2020, od sklica seje do ponedeljka, 14. decembra 2020, do 10.00 ure.

 

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogom sklepov. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

I. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje nadomestni mandat v Občinskem svetu Občine Trebnje Vinku Ribiču, roj. 24. 4. 1970, stan. Cviblje 41, 8210 Trebnje.

II. Nadomestnemu članu se izteče mandat hkrati z iztekom mandata občinskemu svetu.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

I. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje izvedbo volitev v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027, ki bodo potekale v sredo, 16. 12. 2020 med 16.00 in 17.15 uro (pri čemer bo vrstni red prihoda na volišče določila tričlanska komisija in o tem obvestila člane Občinskega sveta Občine Trebnje) in se bodo izvedle tajno, v veliki sejni dvorani Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Na volitvah se izvede glasovanje o kandidatni listi za Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija kot celoti (zaprta lista).

 

 

II.Občinski svet Občine Trebnje za vodenje in ugotavljanje izidov tajnega glasovanja imenuje tričlansko komisijo v naslednji sestavi:

-       Jože Avguštinčič – predsednik,

-       Branko Longar – član in

-       Mateja Povhe – članica.

 

 

III. Občinski svet Občine Trebnje bo zaradi izvedbe celotnega postopka volitev moral izvesti dve dopisni seji, pri čemer sklene, da bo članom Občinskega sveta Občine Trebnje za vsako izmed dopisnih sej, povezanih z volitvami v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027, pripadala sejnina. Posebna sejnina se ne izplača za udeležbo na volišču, prav tako do sejnine niso upravičeni tisti člani Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bodo prišli zgolj na volišče.

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

S spoštovanjem.

 

Alojzij Kastelic, l. r.

ŽUPAN

 

 

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Posredovano:

–         članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik