ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 14. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD 25. 11. OD SKLICA SEJE DO 2. 12. 2020, DO 12. URE

Številka: 900-5/2019-300

Datum: 24.11. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-271 z dne 7. 10. 2020; Uradni list RS, št. 140/20), v povezavi s trenutno epidemiološko situacijo

 

sklicujem

 

14. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od srede, 25. novembra 2020, od sklica seje

do srede, 2. decembra 2020, do 12.00 ure

 

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Soglasje k imenovanju direktorice Dolenjskih lekarn Novo mesto

2.    Predlog za imenovanje kandidata za Razvojni svet regije JV Slovenija

3.    Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje – 2. obravnava

4.    Premoženjskopravne zadeve:

a)         Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Sela pri Šumberku

b)        Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 912/6 k.o. Mali Videm

c)         Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 671/6 in 668/2, obe k.o. Veliki Gaber

d)        Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas in k.o. Sela pri Šumberku

e)         Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parceli 951/2 in 956/23, obe k.o. Zagorica

f)         Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče - naselje Martinja vas

5. Predlog Programa  mladinske dejavnosti za obdobje 2020-2021

6. Predlog, da Občinski svet pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da potrdi potrebno novelacijo investicijske dokumentacije IP za oddajo vloge za investicijo: »Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog«

7. Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Športno igrišče pri PŠ Dobrnič

8. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo Izboljšanje kakovosti življenja in pogojev za razvoj  turizma v Dobrniški dolini – DOBR.JE

9. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje z novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo PO POTEH SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE – z avtodomom, kolesom ali peš!

 

Gradivo je priloženo in vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje podaja soglasje k imenovanju mag. Miroslave Abazović za direktorico javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto p. o. za mandatno obdobje petih (5) let, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.«

 

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje predlaga za predstavnika Občine Trebnje v Razvojni svet Jugovzhodne Slovenije župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica.«

 

Predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje.«

 

Predlog sklepa k 4.a točki dnevnega reda:

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 384/59, 387/15, 387/14, 387/16, 387/17, 387/20, 407/11, 384/73, 400/20, 384/69, 398/3, 387/23, 387/25 in 384/76, vse k.o. 1433 Sela pri Šumberku. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

Predlog sklepa k 4.b točki dnevnega reda:

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče: 912/6 k.o. 1405 Mali Videm. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

Predlog sklepa k 4.c točki dnevnega reda:

»I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobi zemljišče: 671/6 k.o. 1427 Veliki Gaber. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče: 668/2 k.o. 1427 Veliki Gaber. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

Predlog sklepa k 4.d točki dnevnega reda:

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 1608/1 k.o. 1433 Sela pri Šumberku se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 32/2, 29/2, 30/2, 33/2, 36/2, 37/2, 40/2, 41/2, 44/2, 65/6, 65/4, 66/2, 77/2, 228/6, vse k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 4.e točki dnevnega reda:

»Status javnega dobra za parceli št. 951/2 in 956/23, obe k.o. Zagorica se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 4.f točki dnevnega reda:

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 839/17 k.o. 1426 Prapreče se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.

II. Občina Trebnje izvede za parcelo 839/17 k.o. 1426 Prapreče postopek razpolaganja z metodo neposredne pogodbe.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi parcela 637/7 k.o. 1426 Prapreče.«

 

Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Program mladinske dejavnosti za obdobje 2020 – 2021.«

 

Predlog sklepa k 6. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da potrdi potrebno novelacijo investicijske dokumentacije (IP) za oddajo vloge za investicijo: »Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna - Mokronog.« V primeru sprejema novelacije IP-ja župan na prvi naslednji seji z le-to seznani Občinski svet.«

 

Predlog sklepa k 7. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da za potrebe prijave na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023, potrdi DIIP Športno igrišče pri PŠ Dobrnič ter morebitno potrebne novelacije le-tega. Župan na prvi naslednji seji s potrjenim DIIP seznani Občinski svet.«

 

Predlog sklepa k 8. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo Izboljšanje kakovosti življenja in pogojev za razvoj turizma v Dobrniški dolini – DOBR.JE.«

 

Predlog sklepa k 9. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani z novelacijo DIIP za operacijo PO POTEH SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE – z avtodomom, kolesom ali peš!«

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od srede, 25. novembra 2020, od sklica seje do srede, 2. decembra 2020, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

»Občinski svet Občine Trebnje podaja soglasje k imenovanju mag. Miroslave Abazović za direktorico javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto p. o. za mandatno obdobje petih (5) let, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.«

 

 

 

2.

»Občinski svet Občine Trebnje predlaga za predstavnika Občine Trebnje v Razvojni svet Jugovzhodne Slovenije župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica.«

 

 

 

3.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje.«

 

 

 

4.a

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 384/59, 387/15, 387/14, 387/16, 387/17, 387/20, 407/11, 384/73, 400/20, 384/69, 398/3, 387/23, 387/25 in 384/76, vse k.o. 1433 Sela pri Šumberku. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

 

 

4.b

»Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče: 912/6 k.o. 1405 Mali Videm. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

 

 

 4.c.

»I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobi zemljišče: 671/6 k.o. 1427 Veliki Gaber. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi zemljišče: 668/2 k.o. 1427 Veliki Gaber. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

 

 

4.d

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 1608/1 k.o. 1433 Sela pri Šumberku se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 32/2, 29/2, 30/2, 33/2, 36/2, 37/2, 40/2, 41/2, 44/2, 65/6, 65/4, 66/2, 77/2, 228/6, vse k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

 

 

 4.e.

»Status javnega dobra za parceli št. 951/2 in 956/23, obe k.o. Zagorica se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

 

 

4.f.

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 839/17 k.o. 1426 Prapreče se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se v predlagani obliki in vsebini sprejme.

II. Občina Trebnje izvede za parcelo 839/17 k.o. 1426 Prapreče postopek razpolaganja z metodo neposredne pogodbe.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi parcela 637/7 k.o. 1426 Prapreče.«

 

 

 

5.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Program mladinske dejavnosti za obdobje 2020 – 2021.«

 

 

 

6.

»Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da potrdi potrebno novelacijo investicijske dokumentacije (IP) za oddajo vloge za investicijo: »Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna - Mokronog.« V primeru sprejema novelacije IP-ja župan na prvi naslednji seji z le-to seznani Občinski svet.«

 

 

 

7.

»Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da za potrebe prijave na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023, potrdi DIIP Športno igrišče pri PŠ Dobrnič ter morebitno potrebne novelacije le-tega. Župan na prvi naslednji seji s potrjenim DIIP seznani Občinski svet.«

 

 

 

8.

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo Izboljšanje kakovosti življenja in pogojev za razvoj turizma v Dobrniški dolini – DOBR.JE.«

 

 

 

9.

»Občinski svet Občine Trebnje se seznani z novelacijo DIIP za operacijo PO POTEH SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE – z avtodomom, kolesom ali peš!«

 

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

S spoštovanjem.

 

Alojzij Kastelic, l. r.

ŽUPAN

 

 

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

–          

Posredovano:

–         članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik