ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 30. redno sejo OS

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07)  sklicujem  30. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

 

v sredo, 2. decembra  2009, ob 16. uri

 

 

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

         1.   Potrditev zapisnika 29. redne seje, 11.11. 2009 ,

         2.   Odgovori na svetniška vprašanja;

         3.   Obravnava zaključnega računa proračuna  Občine Trebnje za l. 2008  in Poročila o opravljeni notranji reviziji poslovanja Občine Trebnje za l. 2008

         4.   Obravnava investicijskega programa »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«

         5.   Poročilo o izvajanju projekta »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«

         6.   Potrditev DIIP za večnamenski športni park Trebnje –predlog

         7.   Potrditev DIIP za Cero Globoko – predlog

         8.   Sklep o vrednosti točke za nadomestilo z uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2010 – predlog

         9.   Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v okviru izvajanja rednega vzdrževanja cest - predlog

       10.   Premoženjsko pravne zadeve:

-       odločanje o pravnem poslu prodaje nepremičnin za večstanovanjsko gradnjo na Sokolski ulici na Mirni na javni dražbi

-       odločanje o pravnem poslu urejanja lastninskih razmerij poti na območju OPPN za kamnolom Vrhpeč

-       predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra poti parc.št. 25/153 k.o. Mirna

       11.   Informacija o poteku legalizacije romskega naselja Hudeje

       12.   Seznanitev z letnim delovnim načrtom delovanje Vrtca Trebnje, Enote Romano – oddelek Ptičkov;

       13.   Seznanitev z mnenji Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj;

       14.   Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;

       15.   Vprašanja in pobude članov sveta.

 

Gradivo je bilo članom sveta posredovano na zgoščenki.

 

 

                                                                                                              Župan Občine Trebnje

                                                 Alojzij KASTELIC